Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019

Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Trong 2 ngày (10 và 11/6), tại huyện Yên Châu, Sở Nội Vụ đã phối hợp với UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019 và phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 215 học viên là bí thư, trưởng bản, công an viên, cán bộ chuyên trách của các tổ chức đoàn thể ở xã.Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2019

và phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.


Các học viên được thông tin khái quát về tình hình tôn giáo trong tỉnh, một số nội dung trong công tác vận đồng quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...


Qua Hội nghị, giúp học viên nắm vững  chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các nội dung liên quan đến tôn giáo. Đồng thời, giúp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày