Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận

Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Ngày 14/6, Ban Dân vận tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.


 

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 8/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 16/4/2018  của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo”; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chá A Của đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai tới cấp ủy cơ sở; chính quyền xã, phường, thị trấn và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân nội dung các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận; chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị...

Tìm kiếm theo ngày