Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ngày 14/5, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.Hội nghị giao ban trực tuyến tại điểm cầu Sơn La.


Từ đầu năm đến nay, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định, công bố trên 13.300 thủ tục hành chính để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Ngoài ra, tiếp nhận trên 1.000 phản ánh, kiến nghị về các thủ tục hành chính, đã xử lý trên 930 phản ánh, kiến nghị đạt trên 89%. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hết tháng 4/2019 có 19/23 Bộ, cơ quan; 54/63 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện; các Bộ, ngành đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh. Cả nước đã có 14/63 địa phương cơ bản hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


Tại tỉnh Sơn La, trong 4 tháng năm 2019, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động rà soát các điều kiện kinh doanh, tham gia ý kiến, đề xuất với các Bộ, ngành chủ quản báo cáo Chính phủ cắt giảm, sửa đổi một số thủ tục về điều kiện kinh doanh. Toàn bộ các thủ tục hành chính được các đơn vị rà soát, công bố và thực hiện cắt giảm 30% thời gian so với quy định, một số thủ tục cắt giảm lên đến 50% thời gian so với quy định. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận trên 13.600 hồ sơ, đã giải quyết trên 12.400 hồ sơ, trong đó trả trước hạn trên 6.700 hồ sơ. Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 590 hồ sơ, đã giải quyết 555 hồ sơ, trả trước hạn 472 hồ sơ.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị: Trong quý II/2019, các Bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Trước ngày 20/5, hoàn thành việc công bố, công khai điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sau cắt giảm. Kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Tìm kiếm theo ngày