Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Ngày 11/7, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy.Hội nghị giao ban công tác cải cách tư pháp.


6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp đã triển khai tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, nhiệm vụ cải cách tư pháp. Các cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, như: hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa sâu, hình thức chưa phong phú; việc thực hiện công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với các hoạt động tư pháp còn chưa thường xuyên...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NĐ/TW ngày 2/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 29/4/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13/1/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tư pháp và cải cách tư pháp. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác cải cách tư pháp. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, huyện thực hiện phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án, nhất là các vụ án phức tạp nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo đúng quy định.

Tìm kiếm theo ngày