Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 24 tháng 12 năm 2019

Ngày 24/12, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 – 2020 đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.


Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.


Tại Hội nghị, đại diện các HTX, Tổ hợp tác, hộ gia đình có các sản phẩm được đưa vào đánh giá, xếp hạng thuộc chương trình OCOP tỉnh năm 2019 đã giới thiệu chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định đã đánh giá, phân hạng đối với 20 sản phẩm điểm của tỉnh và các sản phẩm cấp huyện đủ điều kiện. Căn cứ hồ sơ, mẫu sản phẩm tham gia, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định sẽ chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí sản phẩm OCOP đã được Chính phủ ban hành, gồm: Phần A - Các tiêu chính đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, tổng 35 điểm, gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng. Phần B - Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị, tổng 25 điểm, gồm: Tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm. Phần C - Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm, tổng 40 điểm, gồm: Chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 hạng từ 1 sao đến 5 sao.Đại diện HTX báo cáo thuyết minh về sản phẩm 

thuộc chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 – 2020.


Sau khi hoàn thành chấm điểm bước 1, Tổ giúp việc sẽ báo cáo kết quả đến Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020 chấm thẩm định.

Tìm kiếm theo ngày