Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ngày 14/1, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

 

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh việc chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn với tiếp tục triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”. Ban Chỉ đạo các cấp đẩy mạnh chỉ đạo triển khai quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở; kiện toàn các Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhằm chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào. Kết quả, thực hiện quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở có nhiều tiến bộ; việc công khai, dân chủ trong các loại hình ở cơ sở được thủ trưởng các cơ quan, người sử dụng lao động và chính quyền các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cấp xã đã phối hợp với chính quyền thành lập, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, 100% xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, bố trí phòng tiếp dân, lãnh đạo tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động đảm bảo các nội dung theo quy định, 18/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành phố thực hiện mô hình một cửa hiện đại. Lực lượng vũ trang triển khai thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trên các lĩnh vực; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, vướng mắc của người lao động, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học và mức độ hài lòng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong công tác phục vụ giảng dạy tại một số trường học.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, thành viên và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch năm 2020 cụ thể, phù hợp với điều kiện chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền; tăng cường nắm tình hình đánh giá việc kiện toàn, sắp xếp đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương, lĩnh vực theo dõi triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã đề ra, định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày