Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 7/3, Tổ 5, phường Tô Hiệu (Thành phố) đã tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người của tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

                                 


Hội nghị cử tri giới thiệu người của tổ dân phố ứng cử Đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.           

Ảnh: Huy Thành

           

Theo Thông báo số 07/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/2/2021 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu về việc thông báo số lượng, cơ cấu, thành phần người được ứng cử đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị đã nhất trí giới thiệu 2 ứng cử viên để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Ngày 7/3, Ban công tác mặt trận tổ 6, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

           


Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.           

Ảnh: Lê Anh

           


Cử tri tổ 6, phường Tô Hiệu biểu quyết giới thiệu 2 đảng viên ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.           

Ảnh: Lê Anh

           


Tại Hội nghị, đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những quy định, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND cấp xã, phường và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; thông qua tiểu sử đại biểu được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ tiêu chuẩn, phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần giới thiệu ứng cử, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí bà Lò Thị Thuận, Bí thư Chi bộ tổ 6 và bà Vũ Thị Nhuần, đảng viên ứng cử đại biểu HĐND phường Tô Hiệu khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày