Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 22 tháng 05 năm 2019

Ngày 22/5, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa XII.


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định. Thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh theo tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ  chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu nhân sự ứng cử bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia và bỏ phiếu biểu quyết ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung) và Đề án, Quy định ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất chỉ đạo tập trung chuẩn bị tốt Kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV; ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV (sửa đổi, bổ sung); Đề án, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo rà soát Quy chế làm việc của các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng và các Quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy theo Quy định số 10-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 168-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, rà soát các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để triển khai thực hiện Quyết định số 128/QĐ-TTg 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định 579-QĐ/TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư. Chỉ đạo các  Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; các ban, ngành và tương đương cấp tỉnh. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ năm 2019 phục vụ nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Tìm kiếm theo ngày