Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Ngày 21 tháng 06 năm 2022

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

                                       


Mô hình “Dân vận khéo” du lịch cộng đồng tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La.

             

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 2.665 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 1.921 mô hình tập thể, 744 mô hình cá nhân; gồm 1.032 mô hình lĩnh vực phát triển kinh tế, 815 mô hình lĩnh vực văn hóa, xã hội, 440 mô hình lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 378 mô hình lĩnh vực củng cố hệ thống chính trị. Một số mô hình tiêu biểu được xây dựng và triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, trồng cây ăn quả trên đất dốc, thực hiện bản cam kết “5 có, 5 không”, “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, “Nhóm liên gia tự quản”, phòng chống ma túy... Các mô hình tập trung vào những lĩnh vực mà nhân dân quan tâm.

             

Thực tế cho thấy, việc thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang gắn kết chặt chẽ với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá đây là những mô hình có tính bền vững và sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

             

Sau khi tổ chức các cuộc khảo sát trực tiếp và triển khai đăng ký mới mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động theo hướng cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai, thực hiện.

             

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và xây dựng quy trình cụ thể để triển khai xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức tập huấn công tác dân vận, quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tích cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.

             

Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, như phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến cách làm mới, đem lại những kết quả thiết thực.

             

Có thể nói, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã đi vào đời sống xã hội, góp phần phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

             

Phan Thị Quế (CTV)

Tìm kiếm theo ngày