HĐND tỉnh Sơn La: Giám sát thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

Ngày 13 tháng 05 năm 2019

Ngày 13/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Sơn La do đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về việc giám sát tình hình thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc giám sát có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc giám sát tình hình thực hiện đổi mới,

nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh.


Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đã báo cáo về kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập, thành lập 215 đơn vị trường học trong tổng số 462 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; sau sáp nhập đã giảm 239 đơn vị, 359 tổ chuyên môn; giảm được 319 biên chế, 101 cán bộ lãnh đạo quản lý; đã có 215 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục - đào tạo được giao quyền tự chủ về tài chính; duy trì tổ chức nấu ăn cho 25.218 học sinh, tại 114 trường có học sinh bán trú, tổng số kinh phí thực hiện tổ chức nấu ăn cho học sinh 13,565 tỷ đồng/năm...


Theo đánh giá của Đoàn giám sát, sau khi sáp nhập, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động kiện toàn bộ máy tổ chức, tổ chức công tác giảng dạy hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, như: Công tác luân chuyển cán bộ, quy định về số lượng cấp phó tại các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều bất cập; đa số các trường chưa xây dựng được quy chế quản lý tài sản công; việc công nhận các trường đạt chuẩn sau khi sáp nhập còn nhiều vướng mắc...


Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trường học sau sáp nhập. Đồng thời, tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.


Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; tham mưu, đề xuất với HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú theo hướng chuyển từ hỗ trợ nấu ăn sang hỗ trợ bằng tiền/suất ăn và khuyến khích các đơn vị trường học hợp đồng với các đơn vị dịch vụ cung cấp suất ăn cho học sinh; rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình xóa bỏ dần các điểm trường lẻ cách xa trung tâm của trường để nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm dần số hiệu phó để đến năm 2020 không còn số dư cấp phó của các trường học; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế học đường tại các đơn vị trường học; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo...

Tìm kiếm theo ngày