Giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân. Toàn tỉnh hiện đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã đạt 10,3 tiêu chí; 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí.Mô hình trồng cây ăn quả của nhân dân bản Tìn, thị trấn Ít Ong (Mường La).


Cùng với việc thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp; ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện, tỉnh ta đã phát động phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tổ chức các Hội thi tìm hiểu Chương trình kết hợp với hình thức sân khấu hóa theo các chủ đề; tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, xây dựng các cụm pa-nô, áp-phích, băng-rôn đến từng xã, bản, khu dân cư; triển khai các mô hình tổ phụ nữ, Đoàn thanh niên tự quản đường giao thông nông thôn bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo... qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, cách làm, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chuyển sang chủ động, tự giác, tích cực xây dựng nông thôn mới.


Bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh phát huy hiệu quả nguồn lực tại chỗ, huy động nội lực của người dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện, các xã luôn bảo đảm sự công khai, minh bạch, phát huy vai trò làm chủ, sự giám sát của nhân dân trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chỉ tính trong 3 năm (2016 - 2018), cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh đã thi công 2.274 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí huy động trên 1.067 tỷ đồng. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 48 xã đạt tiêu chí giao thông (tăng 35 xã so với năm 2015); 164 xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 94 xã); 140 xã đạt tiêu chí điện (tăng 37 xã); 56 xã đạt tiêu chí trường học (tăng 38 xã); 46 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tăng 29 xã); 149 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tăng 119 xã); 60 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (tăng 26 xã)...


Bước đột phá trong chương trình xây dựng nông thôn mới là việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỉnh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa phục vụ chế biến, xuất khẩu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản..., hình thành nhiều vùng nông sản tập trung với những mô hình phục vụ chế biến, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ vậy, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập tăng nhanh, năm 2018, thu nhập bình quân ước đạt 38 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 25,4%; trình độ tổ chức sản xuất của nông dân, nhất là liên kết sản xuất thông qua tổ hợp tác, HTX, tham gia chuỗi liên kết phát triển mạnh.


Mục tiêu đến năm 2019, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đạt chuẩn nông thôn mới lên 38 xã; bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã, tăng 1,68 tiêu chí so với năm 2018. Để hoàn thành mục tiêu, các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp; các mô hình, HTX, hộ tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm...

Tìm kiếm theo ngày