Đưa điện về vùng nông thôn

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đưa điện lưới quốc gia đến các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống của người dân từng bước nâng cao. Không chỉ vậy, bà con còn được tiếp cận rất nhiều kỹ thuật sản xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ nét, năng suất, sản lượng không ngừng tăng lên, nhiều hộ đã xóa được đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.


 

Công nhân điện lực Quỳnh Nhai kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống hành lang lưới điện về các vùng nông thôn.

Ảnh: Nguyễn Yến


Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thành cấp điện cho 11.500 hộ, trong đó, 6.625 hộ tại khu vực chưa được cấp điện lưới quốc gia, 4.875 hộ phát triển công tơ mới tại các khu vực có điện, đưa số hộ dân được sử dụng điện đạt 93,84%, vượt 0,64% so với kế hoạch. Trong đó, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Sở Công Thương làm chủ đầu tư đã đầu tư 65,782 tỷ đồng, cấp điện cho 4.138 hộ tại địa bàn các xã: Mường Và, Mường Lạn (Sốp Cộp); Gia Phù (Phù Yên); Chiềng On, Phiêng Khoài (Yên Châu); Chiềng Khừa, Lóng Sập (Mộc Châu); Nà Nghịu, Huổi Một, Nậm Ty (Sông Mã); Hua Trai, Chiềng Lao (Mường La); Co Mạ, Mường É (Thuận Châu); Cà Nàng, Chiềng Khoang, Pá Ma-Pha Khinh (Quỳnh Nhai). Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện: Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư, với nguồn vốn thực hiện trong năm 2018 là hơn 188,5 tỷ đồng đã cấp điện cho 6.158 hộ dân thuộc địa bàn 4 huyện trên và các khu dân cư lân cận của 2 huyện Yên Châu và Quỳnh Nhai (29 bản thuộc 10 xã của huyện Yên Châu và Quỳnh Nhai là 2 huyện ảnh hưởng trực tiếp của lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La). Dự án lồng ghép nguồn vốn của các huyện, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, cấp điện cho 344 hộ.


Quá trình triển khai, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố quán triệt Thông báo số 335-TB/TU ngày 5/5/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về dự án cấp điện nông thôn, miền núi đến năm 2020; Thông báo số 747-TB/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động đầu tư cấp điện nông thôn. UBND tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn. Sở Công Thương là cơ quan thường trực đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị về Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn.


Xác định cấp điện cho khu vực nông thôn là chỉ tiêu quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và tạo sự chuyển biến tích cực đối với đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các huyện trong vùng thực hiện dự án cấp điện nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt các giải pháp triển khai các dự án cấp điện nông thôn; cân đối, lồng ghép các nguồn vốn và tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự  án. Đồng thời, Tổng Công ty điện lực Miền Bắc đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm trong thiết kế, thi công các dự án, tiết giảm được 106 tỷ đồng, tạo nguồn vốn, đầu tư tăng thêm gần 2.000 hộ được cấp điện.


Năm 2019, tỉnh ta phấn đấu cấp điện thêm cho 10.306 hộ, đưa tỷ lệ hộ dân được cấp điện trên địa bàn tỉnh đạt 96%. Trong đó, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Sở Công Thương làm chủ đầu tư cấp điện cho 5.026 hộ trên địa bàn 90 bản, thuộc 27 xã của 11 huyện trong tỉnh; đầu tư phát triển công tơ mới tại các khu vực đã có điện (ngành điện đầu tư) cấp điện cho 4.550 hộ trên địa bàn 12 huyện, thành phố; Dự án lồng ghép nguồn vốn của các huyện sẽ cấp điện cho 730 hộ. Do vậy, ngoài sự đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngành điện, tỉnh ta phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cân đối thực hiện chương trình. Cùng với đó, đề nghị các nhà thầu tư vấn và thi công cam kết ứng vốn (trong phạm vi kế hoạch thực hiện đã duyệt) để triển khai hoàn thành các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ đóng điện đến các hộ dân và tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm trong đầu tư.


Để đạt được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa điện về nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn... Từ đó, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội cùng tham gia.

Tìm kiếm theo ngày