Đơn vị đứng đầu khối Sở về chỉ số cải cách hành chính

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Năm 2020, Sở Nội vụ được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị đứng đầu khối Sở về chỉ số cải cách hành chính, với thành tích nổi bật là công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng số lượng giao dịch trực tuyến.

 

 

Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ ở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Bà Nguyễn Tú Anh, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, cho biết: Năm 2020, công tác CCHC của Sở Nội vụ được tập thể lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nội vụ giao... Các kế hoạch đã xác định rõ về nội dung; phân công rõ trách nhiệm thực hiện, thời gian, tiến độ, sản phẩm hoàn thành. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được nâng cao. Công tác đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động được cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã có sự đổi mới và đạt được những hiệu quả rõ rệt.

 

Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch CCHC với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 61 nhiệm vụ cụ thể; ban hành 42 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả công tác CCHC của Sở. Hàng tháng, tổ chức các cuộc họp giao ban giữa tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ với trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; bàn, thảo luận chương trình công tác và đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

 

Đồng thời, phát động phong trào thi đua khích lệ các tập thể, cá nhân trong thực hiện cải CCHC. Thường xuyên đôn đốc, tăng cường chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện đổi mới hoạt động công vụ. Tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 4/9 đơn vị trực thuộc; kiểm tra đột xuất tại 2 cơ quan, đơn vị; kiểm tra qua báo cáo đối với 3/9 cơ quan, đơn vị, từ đó kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác CCHC.

 

Hiện nay, Sở Nội vụ có 83 TTHC được chuẩn hóa, công khai, được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và thực hiện 100% TTHC trên phần mềm một cửa hiện đại. Các hồ sơ mẫu, biểu mẫu của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai tại trụ sở cơ quan, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Nội vụ thường xuyên rà soát, đề xuất TTHC, nhóm TTHC để đưa ra phương án đơn giản hóa. Việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành được thực hiện tốt, các TTHC được giải quyết nghiêm túc, đúng quy định. 

 

Năm qua, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 2.453 hồ sơ (trên 70% hồ sơ giao dịch trực tuyến). Trong đó, có 1.747 hồ sơ giải quyết trước hạn (đạt 95,2%), 87 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn (đạt 4,7%). Số lượng giao dịch hồ sơ trực tuyến đạt trên 70%. Năm 2020, 100% ý kiến được khảo sát có trả lời rất hài lòng về việc giải quyết các yêu cầu TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức của Sở Nội vụ.


Cùng với đó, Sở Nội vụ còn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (VNPT-IOFFICE); khai thác tối đa các tính năng của phần mềm vào xử lý công việc gồm: Xây dựng lịch công tác của cá nhân, của đơn vị, lập hồ sơ công việc, thông tin điều hành, lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, viên chức; thư công vụ; 100% văn bản, tài liệu hành chính thông thường được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị dưới dạng điện tử, qua đó nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện công việc, tiết kiệm được chi phí in sao văn bản. Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản điện tử để xác thực các tài liệu được chuyển liên thông trên hệ thống điều hành VNPT-IOFFICE (Đã thực hiện ký số 4.431/4.788 văn bản, đạt 92,54%). 

Là đại diện của Công ty Điện lực Sơn La đến giao dịch về công tác thi đua - khen thưởng với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bà Tô Thị Nhàn, nói: Tôi thấy các TTHC ở đây đều có mẫu hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện. Những vấn đề vướng mắc chưa hiểu đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Tôi rất hài lòng về cung cách phục vụ ở đây.

 

Còn bà Nguyễn Kim Ngân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT, cho biết: Được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện các TTHC với Sở Nội vụ, tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh về hồ sơ cán bộ và thi đua khen thưởng. Tôi thấy các giao dịch rất thuận tiện, nhân viên phục vụ thân thiện, nhiệt tình, chu đáo; các TTHC đều được tiếp nhận nhanh và đúng quy định.

 

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, Sở Nội vụ còn thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và biên chế, công chức, viên chức, người lao động để bố trí, sắp xếp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Qua đánh giá, những nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho ngành Nội vụ đều đạt kết quả tốt, góp phần đưa chỉ số CCHC tỉnh Sơn La đạt 81,93 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh Sơn La được đánh giá đạt 90,61%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Năm 2021, Sở Nội vụ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch CCHC của UBND tỉnh, triển khai đồng bộ công tác CCHC. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phần mềm quản lý văn bản; phần mềm một cửa hiện đại tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, giúp cán bộ, công chức và nhân dân tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi.

 

Tìm kiếm theo ngày