Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chất lượng, hiệu quả

Ngày 12 tháng 08 năm 2019

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quan tâm nghiên cứu, vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện từng địa phương, đơn vị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp

cho các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa IX.7 (2018-2019).


Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; Trường Chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố biên soạn các chuyên đề phù hợp tình hình thực tiễn; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các cấp, tạo sự thống nhất trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao thêm một bước chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ cơ sở nói riêng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền Nhà nước và một số lĩnh vực nghiệp vụ khác.


Để đáp ứng tốt những yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã được tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng như xây dựng cơ sở vật chất. Đến nay tổng số cán bộ, giảng viên của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố hiện nay có 49 đồng chí (10 thạc sỹ, 36 đại học, 3 trung cấp). Đội ngũ giảng viên kiêm chức được kiện toàn, đến hết quý 2/2019 có 235 đồng chí (1 Phó giáo sư, 3 Tiến sĩ, 72 Thạc sĩ, 159 Đại học). Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được đầu tư đạt chuẩn, cả 12 trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đều có trụ sở riêng; 7/12 trung tâm được xây dựng mới; 3 trung tâm tiếp quản cơ sở vật chất từ cơ quan khác. Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng trao đổi thông tin hai chiều, phát huy tính tích cực chủ động của người học; kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với phương pháp giảng dạy truyền thống; tổ chức cho học viên tham quan thực tế các mô hình kinh tế hiệu quả, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, qua đó học viên viết bài thu hoạch, thể hiện chính kiến trong tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, rút ra kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho công tác, hoạt động chuyên môn. Số lượng và chất lượng ngày càng được chú trọng và nâng cao, 5 năm  qua (từ 2015 đến tháng 6/2019), toàn tỉnh đã mở 2.081 lớp với 157.965 lượt học viên tham gia; Trường Chính trị tỉnh mở mới và chuyển tiếp 238 lớp với 15.638 học viên thuộc các loại hình cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính, chuyên viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ các đoàn thể, lớp bồi dưỡng HĐND, lớp đại học chuyên ngành...


Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chỉ thị số 23- CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi  mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cấp ủy đảng các cấp đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố; thực hiện nghiêm túc các quy định về nền nếp dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, “học đi đôi với hành” để giúp người học vận dụng tốt các kiến thức đã học vào trong hoạt động, công tác...


Bằng việc đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, Trường Chính trị và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã và đang từng bước góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu, chất lượng và nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm theo ngày