Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Hội nghị triển khai quy trình công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Ngày 30/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai quy trình công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

 

 

Hội nghị triển khai quy trình công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt Tỉnh Đoàn.

 

Hội nghị đã quán triệt thông báo Kết luận số 1122-KL/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương công tác cán bộ; thông qua báo cáo về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự, kiện toàn chức danh Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, thảo luận xem xét thống nhất về số lượng, cơ cấu nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự có trong quy hoạch chức danh Bí thư tỉnh đoàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các bước quy trình. Đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, biểu quyết, thống nhất giới thiệu đồng chí Cầm Thị Huyền Trang ứng cử bầu giữ chức danh Bí thư tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự ứng cử bầu giữ chức danh Bí thư tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tại Hội nghị đã bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Ủy viên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, đồng chí Vi Tuấn Bảo được bầu giữ chức danh Phó Bí thư tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Cầm Thị Huyền Trang được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tìm kiếm theo ngày