Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Ngày 30/7, Đoàn giám sát chuyên đề về công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn tỉnh ta có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

 

Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2018-2020, việc thực hiện công tác cán bộ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh cơ bản đúng các quy định và phân cấp quản lí cán bộ; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; bảo đảm về quy trình, dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Cán bộ được bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh kiến nghị với Đoàn giám sát đề nghị với Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành khung về tiêu chí thành lập sở, chi cục, phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng chuyên môn thuộc huyện, thị xã, thành phố phù hợp với từng loại tỉnh và đặc điểm tự nhiên của tỉnh…

 

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, kết luận của Trung ương để công tác cán bộ của tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét, quyết định.

 

Cùng ngày, Đoàn cũng trực tiếp giám sát công tác tổ chức cán bộ tại Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Tìm kiếm theo ngày