Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Ngày 16 tháng 02 năm 2019

Ngày 16/2, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát

việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị


Dự cuộc giám sát có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; đại diện UBND huyện Mộc Châu, Mai Sơn và Thành phố.


Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền được phân cấp, áp dụng cho cả khu vực đô thị và nông thôn. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và quy định đơn giá, bồi thường nhà cửa, kiến trúc, cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc do một số nguyên nhân, như: Một số nội dung hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch chưa cụ thể, thời gian lập và điều chỉnh chưa có sự thống nhất; các nguồn lực đầu tư, năng lực của các tổ chức tư vấn còn hạn chế, chưa sâu, sát trong việc khảo sát, đánh giá hiện trạng để đảm bảo tính khả thi.Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc giám sát.


Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực thực hiện quy hoạch, sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất các cấp tại đô thị; sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch các ngành có lĩnh vực sử dụng đất và giữa quy hoạch sử dụng đất với kế hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng và thực hiện cơ chế, chính sách về đất đai tại đô thị... Trong đó, tập trung vào việc: Lập địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính; điều tra, đánh giá tài nguyên đất, xây dựng bảng giá đất và xác định giá cụ thể; giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; các biện pháp xử lý vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng, sai phạm trong mục đích sử dụng đất...


Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị UBND tỉnh rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy hoạch đất đô thị; đánh giá điều chỉnh bổ sung quy hoạch, tìm ra những hạn chế yếu kém để kịp thời khắc phục; quản l‎ý chặt chẽ việc sử dụng quy hoạch đất đai trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả mục đích sử dụng đất; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan đến những hạn chế vướng mắc trong việc quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị tại các địa phương. Đối với các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai còn những vướng mắc, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm có ý kiến để Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Quốc hội sớm có điều chỉnh trong việc cơ chế, chính sách hỗ trong việc cân đối quy hoạch đất ở, đất nông nghiệp.


Tìm kiếm theo ngày