Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ngày 5/4, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn đã chủ trì cuộc giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý,

sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Dự cuộc giám sát có các đồng chí: Quàng Văn Hương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mường La và Sông Mã.


Tại cuộc giám sát, UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thành lập 13 loại quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước; việc thành lập và tổ chức hoạt động của các quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; ngay sau khi các quỹ thành lập, đều ban hành quy định riêng về chế độ quản lý tài chính và hoạt động tương đối độc lập với ngân sách Nhà nước; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các quỹ ngoài ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tình hình sử dụng các quỹ tại các huyện, thành phố. Các quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước đã góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh; huy động thêm nguồn lực tài chính nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách người có công, các đối tượng khó khăn trong xã hội, tu bổ nghĩa trang và nhà bia ghi tên liệt sĩ...


Tại cuộc giám sát, đại diện Đoàn giám sát đã báo cáo tổng hợp kết quả giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La tại huyện Mường La, Sông Mã, Sở Giao thông Vận tải, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Đồng thời, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đồng thời, đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn giám sát; chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố rà soát tính hiệu quả của các loại quỹ, đảm bảo việc sử dụng quỹ có hiệu quả, đồng thời, có giải pháp làm tăng thu, đa dạng hóa nguồn thu cho các quỹ; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc thu, chi đối với các loại quỹ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, theo dõi đánh giá việc chấp hành việc sử dụng quỹ theo đúng quy định...

Tìm kiếm theo ngày