Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra về công tác gia đình và thực hiện Quy chế phối hợp về phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 18 tháng 06 năm 2019

Ngày 18/6, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Khuất Văn Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác gia đình và tình hình thực hiện quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra về

công tác gia đình và thực hiện Quy chế phối hợp về phòng chống bạo lực gia đình.


Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, chương trình hành động về công tác gia đình, phòng chống BLGĐ. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp, tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác gia đình, vai trò của gia đình, ý nghĩa của việc thực hiện công tác phòng, chống BLGĐ tới cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức: Thông qua tọa đàm, hội nghị, hội thảo, tập huấn, treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hệ thống loa truyền thanh của xã, bản, tiểu khu... Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình và thu thập chỉ số thông tin về gia đình và phòng chống BLGĐ; thành lập các đoàn công tác, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử phạt hành chính trong lĩnh vực gia đình và thực hiện Luật Phòng chống BLGĐ tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thành phố duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình phòng chống BLGĐ... Năm 2018, toàn tỉnh có 142 mô hình phòng chống BLGĐ với 336 CLB gia đình phát triển bền vững, 336 nhóm phòng chống BLGĐ, nâng tỷ lệ xã, phường có mô hình phòng chống BLGĐ lên 54,9%. Thông qua hoạt động của các mô hình, CLB, góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về tác hại của BLGĐ, hình thành ý thức phòng chống BLGĐ, 100% số hộ tham gia sinh hoạt mô hình, CLB không có tình trạng BLGĐ... Ngoài ra, UBND tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức biểu dương những gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật Phòng chống BLGĐ...


Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác gia đình và thực hiện quy chế phối hợp phòng, chống BLGĐ trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc phối hợp, lồng ghép thực hiện các mục tiêu của công tác gia đình, phòng chống BLGĐ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường công tác hòa giải, tư vấn trong cộng đồng dân cư, bảo đảm các vụ bạo lực gia đình được giải quyết ổn thỏa...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Khuất Văn Quý đánh giá cao việc triển khai công tác gia đình và tình hình thực hiện quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh Sơn La. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực gia đình, tiếp tục thực tốt quy chế phối hợp liên ngành và một số nhiệm vụ quan trọng khác trong công tác gia đình và phòng chống BLGĐ tại tỉnh Sơn La trong thời gian tới....


Tìm kiếm theo ngày