Diễn đàn cử tri

Ngày 23 tháng 06 năm 2022

● Sớm công bố bộ bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Hang Chú và Pắc Ngà ● Hướng dẫn chi phụ cấp trách nhiệm đối với tổ trưởng, tổ phó Trung tâm TT-VH ● Xem xét, bàn giao cho xã Tân Phong, huyện Phù Yên khu đất tại bản Liếm ● Quy định mức hỗ trợ một số nội dung chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025


Cử tri kiến nghị: Đề nghị sớm công bố bộ bản đồ điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Hang Chú và xã Pắc Ngà huyện Bắc Yên (đã được xác định) theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

             

UBND tỉnh trả lời:

             

1. Hiện nay, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo tổng kết dự án 513, cơ bản hoàn thiện các hạng mục của Dự án 513 của tỉnh Sơn La. Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Bộ Nội vụ thẩm định.

             

2. Sau khi Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan thẩm định, nghiệm thu. Bộ Nội vụ ban hành Quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Sơn La, Sở Nội vụ sẽ bàn giao hồ sơ, bản đồ cho UBND cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn quản lý, sử dụng theo quy định (dự kiến hoàn thành trong quý II/2022).

             

Cử tri kiến nghị: Đề nghị chỉ đạo các sở, ngành có hướng dẫn chi phụ cấp trách nhiệm đối với tổ trưởng, tổ phó của các tổ của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa. Ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện. Theo quy định tại khoản 2 điều 3 của Quyết định 2011/QĐ-UBND Trung tâm TT-VH đã chủ động thành lập 2 tổ (Tổ Truyền thanh - Truyền hình và Tổ Văn hóa thể thao); các tổ trưởng, tổ phó đã chỉ đạo tổ hoạt động khá hiệu quả, tuy nhiên lại không được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm như các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

             

UBND tỉnh trả lời:

             

- Hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định cụ thể đối với mô hình Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện, nên việc chi trả phụ cấp cho lãnh đạo các tổ thuộc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện được vận dụng theo quy định tại Thông tư 67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hóa và Thông tin hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin.

             

- Để thực hiện đảm bảo quy định đề nghị UBND huyện Bắc Yên rà soát điều kiện thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác thuộc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện đảm bảo theo đúng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

             

Cử tri kiến nghị: Đề nghị xem xét, bàn giao cho xã Tân Phong, huyện Phù Yên khu đất tại bản Liếm (cũ) nay thuộc bản Vạn Yên (gần trụ sở UBND xã Tân Phong hiện nay) trước đây do Trung tâm Giống, cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La quản lý, sử dụng làm vườn ươm cây giống; tuy nhiên từ lâu đã không ươm cây giống tại đây, hiện tại khu đất để hoang, không sử dụng đến.

             

UBND tỉnh trả lời:

             

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản thực hiện tại Công văn số 3679/SNN-KHTC ngày 12/10/2021 giải quyết đề nghị tại Công văn số 57/TTG-HC ngày 08/10/2021 của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La về xin ý kiến giao lại đất đai tài sản vườn cây Bắc Phong cho xã Bắc Phong huyện Phù Yên quản lý.

             

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ động phối hợp với UBND huyện Phù Yên trong đề xuất với UBND tỉnh các nội dung liên quan đến khu đất tại bản Liếm (cũ) nay thuộc bản Vạn Yên (gần trụ sở UBND xã Tân Phong hiện nay) do Trung tâm Giống, cây trồng, vật nuôi thủy sản Sơn La quản lý, sử dụng (dự kiến hoàn thành quý II năm 2022).

             

Cử tri kiến nghị: Đề nghị sớm tham mưu ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (theo hướng tăng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước so với Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để đảm bảo khả năng đóng góp và thực hiện của người dân trong điều kiện còn nhiều khó khăn).

             

UBND tỉnh trả lời:

             

- Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 có thời gian thực hiện đến năm 2020. Nghị quyết đã khuyến khích được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, đóng góp tiền, công sức để mở đường giao thông nông thôn.

             

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai nhiệm vụ tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 762/UBND-KT ngày 08/3/2022 về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thời hạn hoàn thành trong quý II/2022.

             

Ngọc Thuấn (TH)

Tìm kiếm theo ngày