Diễn đàn cử tri

Ngày 23 tháng 02 năm 2021

Xem xét nâng mức nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới; Sớm hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2018-2020 cho nhân dân tái định cư; Bố trí kinh phí để sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bó; Giải quyết những vướng mắc về đất đai giữa bản Hẹo Phung với Công ty Hoàng Long; Đẩy nhanh tiến độ công trình nước sạch liên bản của xã Phiêng Luông

 

Cử tri đề nghị: Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng mức nhà nước hỗ trợ đầu tư. Lý do: Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, việc huy động nhân dân tham gia đóng góp thực hiện dự án còn hạn chế; Lao động chính trong gia đình phần lớn đi làm ăn ở các tỉnh xa nên việc đóng góp ngày công xây dựng công trình khó khăn.

 

UBND tỉnh trả lời: Việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để bãi bỏ Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh là cần thiết. Dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành trong năm 2021. Lý do như sau:

 

- Năm 2020 là năm cuối áp dụng các cơ chế chính sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch vốn năm 2020, đến nay các công trình, dự án đã được thẩm định nguồn vốn, UBND các huyện, thành phố đã ban hành quyết định phân bổ các nguồn vốn, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 

- Dự kiến cuối năm 2020 Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương mới ban hành: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó có xác định cụ thể các nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

 

Cử tri kiến nghị: Sớm hỗ trợ sản xuất giai đoạn 2018-2020 cho nhân dân tái định cư theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc làm việc và có các văn bản số 1254/UBND-TH ngày 23/4/2020, số 2622/UBND-TH ngày 14/8/2020 và số 2917/UBND-TH ngày 14/9/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm, bố trí vốn triển khai công tác hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, ngày 13/10/2020, Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị tỉnh rà soát nội dung, nhiệm vụ chi và đề nghị bố trí vào nhiệm vụ chi thường xuyên của Ngân sách địa phương tại Văn bản số 12598/BTC-NSNN ngày 13/10/2020 gây khó khăn rất lớn cho tỉnh trong việc triển khai công tác hỗ trợ sản xuất cho nhân dân.

 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc, kiến nghị với Trung ương bố trí nguồn vốn sự nghiệp để triển khai công tác hỗ trợ sản xuất cho nhân dân.

 

Cử tri kiến nghị: Quan tâm bố trí nguồn kinh phí để thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bó, xã Chiềng Công, huyện Mường La (tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2020), để thực hiện di chuyển 76 hộ dân của bản Lọng Bó đến nơi tái định cư an toàn.

 

UBND tỉnh trả lời: Tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (đợt 6) các nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã giao cho dự án 1.900 triệu đồng.

 

Cử tri đề nghị: Quan tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề nghị được bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản xuất trên khu đất này).

 

UBND tỉnh trả lời: Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 229/TB-VPUB về kết luận của đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 02/7/2020 về kết quả thực hiện phương án giải quyết vướng mắc dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư phía Tây Bắc bến xe và khu dân cư Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La. Theo đó, yêu cầu nhà đầu tư tập trung thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch để cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân trên diện tích nhà nước đã xác định sơ bộ để thanh toán.

 

Ngày 28/8/2020, Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 374/BC-SXD về việc thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch. Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2878/UBND-KT về việc chuyển hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất đai dự án “dùng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng” khu dân cư mới phía Tây Bắc bến xe, thành phố Sơn La sang Công an tỉnh để điều tra theo quy định. Theo đó, giao Công an tỉnh điều tra việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Dự án; giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện Dự án và báo cáo kết quả thanh tra.

 

Cử tri kiến nghị: Trung tâm nước sạch tỉnh Sơn La đẩy nhanh tiến độ công trình nước sạch liên bản của xã Phiêng Luông (Mộc Châu).

 

UBND tỉnh trả lời: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã hoàn thành lắp đặt đường ống cấp nước đến đầu bản Pa Hốc (hoàn thành nhiệm vụ theo nội dung thống nhất); đang lắp đặt đường ống trong nội bản, đấu nối hộ gia đình của bản Pa Hốc, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu. Hiện nay đơn vị đã ký hợp đồng và cấp nước sạch cho 655hộ/655 hộ theo thiết kế (đạt 100%).

 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày