Diễn đàn cử tri

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

Những kiến nghị của cử tri đã được giải quyết: Ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các khu vực cấm sản xuất nông nghiệp, chăn thả gia súc xung quanh đường vành đai biên giới; Xem xét cho phép lập dự án đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Thuận Châu; Xem xét sửa đổi quy định tăng định mức chi thường xuyên hàng năm của Trạm Y tế cấp xã; Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh lại một số tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo (chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)

 

Cử tri kiến nghị: Xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các khu vực cấm sản xuất nông nghiệp, chăn thả gia súc xung quanh đường vành đai biên giới để nhân dân biết và thực hiện.

 

UBND tỉnh trả lời:

 

1. Nội dung cử tri hỏi đã được thể hiện cụ thể tại Nghị Định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/ 2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 34 trong đó quy định Khu vực biên giới, Vành đai biên giới và Vùng cấm.

 

2. Hiện nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh đã triển khai cắm xong 180 biển báo các loại; trong đó biển báo Khu vực biên giới là 33 biển, ngay sau biển báo Khu vực biên giới là có 33 biển Nội quy, quy định những hoạt động được phép và không được phép trong khu vực biên giới. Có 62 biển xác định theo tọa độ là Vành đai biên giới và 52 biển báo là Vùng cấm trong khu vực biên giới.

 

Cử tri kiến nghị: Xem xét cho phép lập dự án đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Thuận Châu. Lý do: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo Chỉ thị 10/CP, Chỉ thị 18/CP trước đây thực hiện theo hình thức kê khai, chưa được đo vẽ bản đồ địa chính chính quy gây khó khăn trong quá trình quản lý đất đai.

 

UBND tỉnh trả lời:

 

- Tỉnh Sơn La đã lập, điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La (tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 và Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 phê  duyệt rà soát, điều chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Sơn La). Đến nay, đã xây dựng kế hoạch lập và tổ chức thực hiện 4 thiết kế kỹ thuật và dự toán thành phần trên địa bàn 3 huyện, thành phố (Mường La, Mai Sơn, thành phố Sơn La). Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên trên địa bàn các huyện còn lại chưa tổ chức triển khai được.

 

- Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2407/UBND-KT về việc chỉ đạo công tác cấp GCNQSD đất lần đầu theo Thông báo số 554/TB-TTHĐND ngày 27/7/2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo “xem xét quyết định dừng không mở rộng thực hiện dự án”.

 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương cho thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Do vậy, UBND huyện cân đối, bố trí tối thiểu 10%  tiền thu từ đất để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với cấp GCNQSD đất.

 

Cử tri kiến nghị: xem xét sửa đổi quy định tăng định mức chi thường xuyên hàng năm của trạm Y tế cấp xã. Định mức hiện nay 25 triệu/năm không đảm bảo hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp.

 

UBND tỉnh trả lời:

 

Năm 2021 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; do đó các nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 28/2/2019 của HĐND tỉnh và ổn định như năm 2020. Về kiến nghị tăng định mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã, trong năm 2021, sau khi có quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, đảm bảo quy định của Nhà nước và phù hợp thực tiễn địa phương.

 

Cử tri kiến nghị: Chính phủ xem xét điều chỉnh lại một số tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng điều chỉnh lại các tiêu chí rà soát hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều để điều chỉnh thời gian hưởng hộ nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, tránh tình trạng mất công bằng (Hiện nay việc rà soát hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều có những nội dung bất cập, ví dụ: thiết bị gia dụng, tài sản trâu, bò đều cào bằng về giá trị như tiêu chí chăn nuôi, hộ có từ 1 con trâu/bò/ngựa được chấm 15 điểm, hộ có từ 2 con trâu/bò/ngựa trở lên được 25 điểm. Theo đó, nếu có 2 con hay cả đàn gia súc tới 20 con hoặc hơn nữa cũng vẫn chỉ được 25 điểm).

 

UBND tỉnh trả lời:

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 03/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/01/2019 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm còn bất cập nêu trên trong phiếu B điều tra rà soát hộ  nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

 

- Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo quy định tiêu chí chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

 

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày