DIỄN ĐÀN CỬ TRI

Ngày 22 tháng 06 năm 2020

Sớm giải quyết việc tranh chấp đất đai tại điểm giáp ranh; Xem xét, giải quyết bồi thường đất liền kề làm quốc lộ 6; Ổn định việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW


Cử tri đề nghị: Xem xét giải quyết tranh chấp đất đai tại điểm Huổi Cốp, xã Púng Bánh (Sốp Cộp) với bản Huổi Khoang, xã Nặm Mằn và bản Huổi Lếch, xã Đứa Mòn (Sông Mã) theo hướng: Xác định đường địa giới hành chính 364; chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh, UBND hai huyện, Ban Quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ Sốp Cộp xác định diện tích xâm canh, xâm cư tại khu vực tranh chấp, không để nhân dân các bên mở rộng diện tích xâm canh, xâm cư vào khu đất rừng đặc dụng Sốp Cộp (toàn bộ diện tích xâm canh, xâm cư tại vị trí tranh chấp trên thuộc diện tích đất rừng đặc dụng huyện Sốp Cộp quản lý).

             

UBND tỉnh trả lời: Điểm tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính giữa xã Púng Bánh (Sốp Cộp) với xã Nậm Mằn, xã Đứa Mòn (Sông Mã) đã được Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 95/TB-UBND ngày 11/7/2019 giải quyết những vướng mắc, tồn tại liên quan đến tuyến địa giới hành chính giữa xã Púng Bánh, (Sốp Cộp) với xã Nậm Mằn, xã Đứa Mòn (Sông Mã), với các nội dung:

             

- Thống nhất giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa xã Đứa Mòn, xã Nậm Mằn của huyện Sông Mã với xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp theo hồ sơ, bản đồ được lập theo Chỉ thị 364, Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ và mô tả của đoàn công tác của tỉnh tại Hội nghị ngày 11/6/2019 tổ chức tại UBND huyện Sông Mã.

             

- Thống nhất xác định: Việc cắm cột mốc tại đỉnh cao 1.536,6 m như ý kiến của Bí thư Chi bộ bản Huổi Khoang, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã là không đúng với hồ sơ, bản đồ được lập theo Chỉ thị 364, Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ; tiến hành hủy mốc tại đỉnh cao 1.536,6m. Thống nhất giữ nguyên vị trí và tiến hành cắm bổ sung mốc 3X.1 (ĐM-NM-PB) tại đỉnh cao 1.672 m (núi Pu Noọng Văng) tại ngã ba địa giới giữa xã Đứa Mòn, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã với xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp đã được thiết lập mô tả theo hồ sơ, bản đồ được lập theo Chỉ thị 364 cũng như hồ sơ gốc lưu giữ của 3 xã Nậm Mằn, Đứa Mòn, Búng Pánh; 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp và cấp tỉnh.

             

- Giữ nguyên toàn bộ hiện trạng đất ở, đất sản xuất của nhân dân các bản liên quan tại khu vực này (tổng diện tích xâm canh vào khu vực rừng đặc dụng phòng hộ huyện Sốp Cộp tại khu vực là 166.729,49 m² trong đó: của 12 hộ, 59 khẩu thuộc bản Púng, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp là: 87.629,88 m² và của 05 hộ, 25 nhân khẩu của bản Huổi Lếch, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã là 79.099,60 m² bao gồm cả diện tích đất sản xuất và đất ở). Giao UBND hai huyện Sông Mã, Sốp Cộp đồng chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp xây dựng kế hoạch tiến hành tổ chức rà soát đo đạc, xác định, khoanh định, lập biên bản yêu cầu các hộ dân có liên quan ký cam kết giữ nguyên hiện trạng đất ở, đất canh tác (thời gian hoàn thành trước 30/9/2019), chỉ được phép canh tác, sản xuất trong khu vực đã được cấp có thẩm quyền khoanh định, không được phép phá rừng, không được mở rộng diện tích đất sản xuất, đất ở vào khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

             

- Đối với diện tích các hộ dân thuộc bản Huổi Lếch, xã Đứa Mòn; bản Huổi Khoang, xã Nậm Mằn xâm canh vào diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ từ năm 2018, đề nghị không được tiếp tục sản xuất, canh tác và tiến hành bàn giao lại cho Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp để tiến hành trồng rừng hoặc để tái sinh.

             

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND hai huyện Sông Mã, Sốp Cộp triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải quyết tồn tại, vướng mắc liên quan đến đường địa giới hành chính giữa xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp với xã Nậm Mằn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã; phối hợp với đơn vị thi công dự án 513 triển khai kế hoạch giải quyết tồn tại ngoại nghiệp và kế hoạch cắm mốc địa giới hành chính tại khu vực này.

             

Cử tri kiến nghị: Xem xét, giải quyết bồi thường đất liền kề làm quốc lộ 6 cho 93 hộ dân của tổ 1, tổ 2, tổ 3 phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

             

UBND tỉnh trả lời: Năm 2019, UBND thành phố đã ban hành 10 văn bản trả lời kiến nghị của từng hộ dân. Theo đó, các hộ gia đình không bị thu hồi đất ở, phần diện tích đất ở còn lại của gia đình lớn hơn diện tích theo tiêu chuẩn quy định của UBND tỉnh Sơn La, do đó kiến nghị của các gia đình không có cơ sở xem xét giải quyết.

             

Cử tri đề nghị: Sớm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để ổn định, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành Thuế.

             

UBND tỉnh trả lời: Sau khi sắp xếp Cục Thuế gồm 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Văn phòng Cục Thuế (giảm 1 phòng so trước khi sắp xếp), các phòng đã đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/4/2019; đã hợp nhất các Chi cục Thuế huyện, thành phố, thành lập 6 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế khu vực đã đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2019.

Tìm kiếm theo ngày