Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 01 năm 2020

Chỉ đạo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo viên; Xem xét ban hành hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật đối với phân bón hữu cơ

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức giáo viên các đơn vị trường học, viên chức Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố.


UBND tỉnh trả lời: Về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II năm 2019 tại tỉnh Sơn La: Thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập; Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 02/7/2019 về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II năm 2019 tại tỉnh Sơn La, trong đó giao nhiệm vụ thực hiện đối với Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng xét thăng hạng. UBND các huyện, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thu nhận hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II và đã trình UBND tỉnh để ra quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2020.


Đối với việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1220/SNV-CCVC ngày 25/7/2019 đề nghị UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện, UBND các huyện, thành phố đang triển khai quy trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III.


Đối với việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tại các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện, thành phố do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nên chưa có căn cứ tổ chức thực hiện. Sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.


Cử tri kiến nghị: Xem xét ban hành hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật đối với phân bón hữu cơ sử dụng trong một số cây trồng trên địa bàn để có cơ sở triển khai các nội dung hỗ trợ liên quan đến phân bón theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư.


UBND tỉnh trả lời: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phân bón hữu cơ cho một số cây trồng dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Do vậy, đối với định mức kinh tế kỹ thuật phân bón cho một số loại cây trồng dùng trong sản xuất theo phương pháp sản xuất truyền thống (cả phân bón vô cơ + hữu cơ) áp dụng theo Quyết định 3073/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành các định mức kỹ thuật tạm thời cho các chương trình dự án khuyến nông khuyến ngư.


Đối với quy định về định mức phân bón vô cơ trong thực hiện mô hình nông nghiệp hữu cơ vận dụng định mức phân bón quy định tại Quyết định số 3073/QĐ-BNN-BKHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm căn cứ quy đổi tương đương hàm lượng chất dinh dưỡng phân bón (N, P, K,..) có trong phân bón vô cơ sang hàm lượng (N, P, K) có trong phân bón hữu cơ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy đổi tương đương hàm lượng chất dinh dưỡng phân bón (N, P, K,..) có trong phân bón vô cơ sang hàm lượng (N, P, K) có trong phân bón hữu cơ trong sản xuất. Khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày