Diễn đàn cử tri

Ngày 12 tháng 09 năm 2019

Cần giảm thủ tục hành chính trong việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết ở cơ sở; Đề nghị xem xét cho phép sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để trồng rừng bằng các loại cây ăn quả.

Cử tri đề nghị: Sửa các văn bản hướng dẫn thực hiện để giảm thủ tục hành chính, thuận tiện trong việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ; làm rõ hơn trách nhiệm trong việc làm chậm; phân cấp mạnh hơn cho cơ sở.


UBND tỉnh trả lời: Sau khi các Nghị quyết thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách được HĐND tỉnh quyết nghị, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ động đề xuất các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện Nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách của HĐND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương. Qua theo dõi, đến nay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Sở Tài chính ban hành, quá trình triển khai thực hiện chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.


Đối với trách nhiệm trong việc chậm giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về theo dõi, đánh giá và xử lý trách nhiệm việc tiếp nhận, phân bổ, giải ngân, thanh toán các nguồn vốn CTMT Quốc gia, CTMT và các nguồn vốn ngân sách tỉnh.


Cử tri đề nghị: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở, nhất là việc cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết (ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã).


UBND tỉnh trả lời: Thực hiện kết luận của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và báo cáo kết quả giải ngân, thanh quyết toán kinh phí về cơ chế, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành, cụ thể, tại các văn bản: Công văn số 279/STC-QLNS ngày 22/01/2018; Công văn số 753/STC-QLNS ngày 7/3/2018; Công văn số 3097/STC-QLNS ngày 27/8/2018; Công văn số 69/STC-QLNS ngày 08/01/2019.


Các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính đã hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc phân bổ kinh phí thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo kịp thời.


Cử tri đề nghị: Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, theo hướng cho phép sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để trồng rừng bằng các loại cây ăn quả.


UBND tỉnh trả lời: Về hiệu lực thi hành: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, do thay thế bởi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.


Về Quy định sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Chủ rừng; Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 70 (Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng), Mục 4, Chương V; Khoản 2, Điều 80 (Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng), Mục 7, Chương V Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, không có quy định Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng được phép sử dụng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để trồng rừng bằng các loại cây ăn quả.


Trong thời gian tới, đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt các dự án trồng rừng bằng các loại cây ăn quả sử dụng kinh phí từ nguồn tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Tiền viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; Nguồn hỗ trợ từ Quỹ trung ương; lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng; các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật.

(TH)

Tìm kiếm theo ngày