Diễn đàn cử tri

Ngày 06 tháng 09 năm 2019

Đề nghị chỉ đạo các huyện, thành phố phân bổ đủ và rõ kinh phí cho ngân sách cấp xã; Cần sớm có quy trình chẩn đoán xác định và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp; Đề nghị tăng số tiền thưởng chính sách khuyến khích, nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh cấp THCS là dân tộc thiểu số


Cử tri đề nghị: Kịp thời trình phân bổ đủ kinh phí cho các huyện, thành phố để triển khai thực hiện các nghị quyết; đồng thời, chỉ đạo các huyện, thành phố phân bổ đủ và rõ kinh phí cho ngân sách cấp xã để tổ chức thực hiện các nghị quyết.


UBND tỉnh trả lời: Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố rà soát, xác định kinh phí thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 trình HĐND, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong dự toán chi của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố để triển khai thực hiện.


Trong thẩm định dự toán ngân sách năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đến từng xã để triển khai thực hiện theo quy định, như: Kinh phí cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; sinh hoạt phí HĐND xã; kinh phí phụ cấp cấp ủy trực thuộc Đảng bộ xã; kinh phí hoạt động các chi hội; kinh phí tuyên truyền giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và tủ sách pháp luật.


Cử tri kiến nghị: Tỉnh cần đề nghị với Bộ Y tế sớm nghiên cứu đưa ra quy trình chẩn đoán xác định và phác đồ điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp.


UBND tỉnh trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn và chẩn đoán hướng dẫn hỗ trợ điều trị cai nghiện ma tuý, bao gồm:


- Quyết định số 3556/QĐ-BYT ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Bộ Y tế  “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm thần thường gặp do sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine”


- Quyết định số 786/QĐ-BYT ngày 01/3/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.


Như vậy hiện nay việc chẩn đoán, điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp được thực hiện theo 02 quyết định trên.


Cử tri đề nghị: Xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách khuyến khích, nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, theo hướng tăng số tiền thưởng cho học sinh cấp trung học cơ sở là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4; học sinh khuyết tật có tất cả các năm học trong cấp học (có kết quả xếp loại cả 4 năm học: Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt: 3.200.000đ; có kết quả xếp loại cả 4 năm học: Học lực giỏi, hạnh kiểm khá: 2.700.000đ).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kết quả cụ thể như sau:


Tình hình thực hiện: Năm học 2014-2015: Có 10.948 lượt giáo viên, học sinh được hưởng chính sách, số tiền 10.676,5 triệu đồng, trong đó (Học sinh là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng ¼ ; học sinh khuyết tật có 4.237 học sinh được khen thưởng, số tiền 3.099,92 triệu đồng).


Năm học 2015-2016: Có 12.626 lượt giáo viên, học sinh được hưởng chính sách, số tiền 13.117,55 triệu đồng, trong đó (Học sinh là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng ¼ ; học sinh khuyết tật có 5.353 học sinh được khen thưởng, số tiền 3.670,19 triệu đồng).


Năm học 2016-2017: Có 21.443 lượt giáo viên, học sinh được hưởng chính sách, số tiền 20.208,69 triệu đồng, trong đó (Học sinh là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng ¼ ; học sinh khuyết tật có 10.892 học sinh được khen thưởng, số tiền 6.741,39 triệu đồng).


Năm học 2017-2018: Có 25.260 lượt giáo viên, học sinh được hưởng chính sách, số tiền 24.798,51 triệu đồng, trong đó (Học sinh là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng ¼; học sinh khuyết tật có 12.233 học sinh được khen thưởng, số tiền 9.130,92 triệu đồng).


Đánh giá và đề xuất: Từ kết quả tổng hợp thực hiện chính sách nêu trên cho thấy, chính sách khuyến khích dạy và học đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; năm học 2017-2018 số lượt giáo viên và học sinh được khen thưởng và số kinh phí thực hiện chính sách đã tăng hơn gấp đôi so với năm đầu ban hành Nghị quyết. Đặc biệt, số học sinh và số tiền thưởng cho học sinh là người dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh hạng ¼; học sinh khuyết tật tăng gấp trên 3 lần so với năm đầu ban hành Nghị quyết; đó là có sự quan tâm rất lớn của tỉnh Sơn La và các cấp, các ngành cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.


Tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV (tổ chức vào ngày 28/8/2019), UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày