Diễn đàn cử tri

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Cần xây dựng trạm thu phát sóng di động cho 7 bản huyện Yên Châu; Cần thu hút DN và HTX tham gia quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn; Sớm đầu tư điện lưới cho một số bản xã Hua Trai; Đầu tư tuyến đường từ xã Chiềng Mung đi xã Chiềng Mai


Cử tri đề nghị: Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức khảo sát xây dựng trạm thu phát sóng di động tại 7 bản chưa có sóng điện thoại trên địa bàn huyện Yên Châu (03 bản thuộc xã Mường Lựm: Ôn Ốc, Pá Khôm, Bảo Dảo và 4 bản thuộc xã Chiềng Hặc: Chi Đảy, Bó Kiếng, Bản Cang, Co Sáy).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 1081/STTTT-BCVT ngày 04/10/2018 đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá tình hình phủ sóng mạng thông tin di động trên địa bàn các xã Mường Lựm và Chiềng Hặc; phối hợp với UBND huyện Yên Châu, UBND xã Mường Lựm và Chiềng Hặc đầu tư phát triển mạng thông tin di động tại khu vực các bản thuộc xã chưa được phủ sóng thông tin di động. Kết quả tại Báo cáo số 1017/VNPT-SL-KTĐT ngày 08/10/2018 của Viễn thông Sơn La và số 92/SLA-KTHT ngày 17/10/2018 của Chi nhánh Viettel Sơn La, như sau:


Đối với xã Mường Lựm: Hiện nay, trên địa xã hiện đang khai thác, hoạt động 3 trạm thông tin di động trong đó 01 trạm của Viễn thông Sơn La (Vinaphone) và 2 trạm của Viettel Sơn La.


Theo kế hoạch của 2 doanh nghiệp (Viettel Sơn La, Viễn thông Sơn La) quý II năm 2019 có 2 bản: Ôn Ốc, Bản Dảo có Trạm phát sóng thông tin di động. Còn bản Pá Khôm, doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch phát sóng năm 2020.


Cử tri đề nghị: Lập danh mục các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã đầu tư để công bố thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, sửa chữa, khai thác.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc phê duyệt danh mục các công trình cấp nước tập trung đã đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước cần thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia quản lý, sửa chữa khai thác, trong đó phê duyệt danh mục 734 công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quản lý, sửa chữa, khai thác.


HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 về chính sách hỗ trợ tiếp nhận quản lý, khai thác và cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh, năm 2018, có 26 hợp tác xã, doanh nghiệp đăng ký tiếp nhận và quản lý vận hành công trình cấp nước nông thôn, trong đó có 5 công trình đã giao cho doanh nghiệp hợp tác xã quản lý, khai thác gồm: Công trình nước sinh hoạt bản Mòng, xã Hua La và công trình nước sinh hoạt liên bản Đập, bản Muông xã Chiềng Cọ (Thành phố); công trình nước sinh hoạt Nà Bó, Chiềng Mung và tiểu khu 10, xã Hát Lót (Mai Sơn).


Cử tri đề nghị: Sớm đầu tư điện lưới quốc gia cho bản Pá Han, Pá Múa, Phiêng Hoi, Huổi Nạ, Thẳm Cọng, Ái Ngựa, bản Lè, xã Hua Trai, huyện Mường La.


UBND tỉnh trả lời: Các bản trên đã có tên trong công trình cấp điện các xã Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn và xã Chiềng Công, huyện Mường La thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 do Sở Công thương làm chủ đầu tư. Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 01/6/2018. Hiện nay, Dự án đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 9/2019.


Cử tri đề nghị: Quan tâm đầu tư tuyến đường từ xã Chiềng Mung đi xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn dài khoảng 4km.


UBND tỉnh trả lời: Theo quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 thì tuyến đường nối hai xã đi qua các bản Pá Đi, Nong Mái, bản Cứp thuộc hệ thống đường xã, do UBND huyện Mai Sơn quản lý. Căn cứ vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Chiềng Mung và xã Chiềng Mai được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Mai Sơn chủ động cân đối các nguồn vốn do huyện quản lý để xây dựng tuyến đường.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày