Diễn đàn cử tri

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ bản Bó Mồng (Tô Múa) đến trung tâm xã Song Khủa; Cần giao nhiệm vụ quản lý, duy tu tuyến đường tỉnh 102 cho một đơn vị thực hiện; Sớm hoàn thành cấp giấy CNQSDĐ sản xuất nông nghiệp và giấy CNQSDĐ ở lần đầu; Xem xét nâng mức hỗ trợ đền bù cây cối, hoa màu phù hợp thực tế

Cử tri đề nghị: Đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ bản Bó Mồng, xã Tô Múa đến trung tâm xã Song Khủa, huyện Vân Hồ do lưu lượng phương tiện đi lại nhiều, đường đã xuống cấp trầm trọng; kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường hàng năm không đảm bảo khắc phục.


UBND tỉnh trả lời: Theo quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07/8/2017, tuyến đường từ bản Bó Mồng, xã Tô Múa - TT xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, thuộc hệ thống đường huyện, do UBND huyện Vân Hồ quản lý, dự án đã được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A. Hiện nay, các nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cho các chương trình, dự án; trong đó, đang tập trung cho các nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 và các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nên ngân sách cấp tỉnh không có khả năng cân đối cho dự án này. Đề nghị UBND huyện Vân Hồ chủ động cân đối bằng các nguồn vốn do huyện quản lý, kết hợp với nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng (Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh) được giao hàng năm để khắc phục sửa chữa; đồng thời, nghiên cứu áp dụng cơ chế xã hội hóa, bảo dưỡng không sử dụng vật liệu trên đường tỉnh, đường huyện theo hướng dẫn tại Công văn số 345/SGTVT-KCHT ngày 07/3/2018 của Sở Giao thông vận tải Sơn La.


Cử tri đề nghị: Giao nhiệm vụ quản lý duy tu, bảo dưỡng tuyến đường tỉnh 102 từ ngã ba đường Xuân Nha, Chiềng Xuân đoạn đi Tân Xuân, huyện Vân Hồ cho một đơn vị thực hiện. 


UBND tỉnh trả lời: Ngày 07/10/2018, Sở GTVT đã làm việc với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ, kiểm tra hiện trường tuyến đường; đồng thời, có văn bản số 1701/SGTVT-KCHT ngày 15/10/2018 đề nghị UBND huyện Mộc Châu hoàn thành công trình, xác định giá trị quyết toán, hiện trạng tuyến đường để Sở GTVT báo cáo, trình UBND tỉnh cho phép tiếp nhận, bàn giao theo hiện trạng và bổ sung vào hệ thống đường tỉnh 102.


Hiện nay, UBND huyện Mộc Châu đang thực hiện việc xác định giá trị quyết toán và phối hợp với Công ty cổ phần 224 (đơn vị cung ứng quản lý tuyến ĐT 102) kiểm tra, lập biên bản hiện trạng tuyến đường làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục tiếp nhận và bổ sung tuyến đường trên vào hệ thống đường tỉnh 102 và tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị cung ứng để thực hiện quản lý, bảo trì tuyến đường theo quy định.


Cử tri đề nghị: Giải quyết những vướng mắc để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các Hội nghị với UBND các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn, hoặc phối hợp với các sở, ngành để ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Tiếp tục tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Về trách nhiệm: Theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện (Khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013). UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để UBND các huyện hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp và đất ở lần đầu cho hộ gia đình cá nhân.


Cử tri đề nghị: Xem xét nâng mức hỗ trợ đền bù cây cối, hoa màu theo phụ lục kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh). Theo đó, đơn giá các loại cây theo kiến nghị của cử tri được điều chỉnh như sau: Cây chè giống cũ thu hoạch trên 10 năm, nâng từ 12.000 đồng/m2 lên 19.000 đồng/m2. Cây chè giống mới thu hoạch trên 10 năm, nâng từ 12.500 đồng/cây lên 13.600 đồng/cây. Cây trồng dưới 1 năm, có thân cây cao cách mặt đất từ 0,5m trở lên (nhãn, vải thiều, xoài, bơ), nâng từ 22.500 đồng/cây lên 52.000 đồng/cây. Cây trồng dưới 1 năm đến dưới 2 năm (nhãn, vải thiều, xoài, bơ), nâng từ 35.000 đồng/cây lên 69.000 đồng/cây. Cây mận hậu cho quả từ 5 đến 10 năm vẫn giữ nguyên 580.000 đồng/cây.


 (TH)

Tìm kiếm theo ngày