Diễn đàn cử tri

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Bố trí nguồn vốn đầu tư điện, nước và đường vào trụ sở mới xã Chiềng Hoa; Cần có chính sách hỗ trợ đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn xã Chiềng Đen; Hỗ trợ kinh phí để Trường Đại học Tây Bắc làm tường rào

Cử tri đề nghị: Bố trí nguồn vốn đầu tư công trình điện, nước sạch và đường vào Trụ sở mới của xã Chiềng Hoa, huyện Mường La.


UBND tỉnh trả lời: Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, tỉnh đã chủ động bố trí vốn để đầu tư các trụ sở xã theo nguyên tắc: Tập trung thanh toán những dự án hoàn thành, bố trí vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí vốn khởi công mới trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện theo thứ tự ưu tiên. Theo đó, huyện Mường La được bố trí vốn để hoàn thành dự án trụ sở xã Chiềng San và khởi công mới trụ sở xã Chiềng Hoa.


Do nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 hạn hẹp, chỉ có thể cân đối đầu tư hoàn thành dự án các trụ sở xã Chiềng San và Chiềng Hoa. Để phát huy hiệu quả công trình trụ sở xã đã đầu tư, tạo điều kiện phục vụ sinh hoạt và làm việc của cán bộ, công chức xã: Đối với công trình điện, nước sạch và đường vào trụ sở mới của xã Chiềng Hoa, đề nghị UBND huyện Mường La cân đối từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công trình.


Cử tri đề nghị: Xem xét có chính sách hỗ trợ đầu tư một số công trình giao thông trên địa bàn xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La: Cầu bản Phiêng Tam do thiên tai lũ lụt gây sạt lở, xói mòn đầu cầu từ năm 2015 đến nay chưa được xử lý; đường giao thông từ tỉnh lộ 106 vào bản Phiêng Nghè xã Chiềng Đen còn một số đoạn chưa hoàn thành, đặc biệt là đoạn dốc đá dài khoảng 500 m giáp với bản Dửn xã Chiềng Xôm; đường giao thông từ bản Tam xã Chiềng Đen thông ra quốc lộ 6, chiều dài tuyến khoảng 2,2 km (đã có khảo sát sơ bộ năm 2016); đường giao thông từ bản Nong Bay xã Chiềng Đen ra quốc lộ 6 địa phận xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu; đường giao thông trục chính từ quốc lộ 6 vào trung tâm xã Chiềng Đen dài 9 km được đầu tư xây dựng từ năm 2004, hiện nay một số đoạn đường đã xuống cấp.


UBND tỉnh trả lời: Các tuyến đường theo kiến nghị của cử tri nêu trên là do UBND thành phố Sơn La và UBND huyện Thuận Châu quản lý. UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải ban hành văn bản số 1351/SGTVT-KHTC ngày 21/8/2018 đề nghị UBND Thành phố thực hiện một số nội dung sau:


+ Đối với cầu bản Phiêng Tam và tuyến đường giao thông từ bản Nong Bay, xã Chiềng Đen ra quốc lộ 6 địa phận xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu: Sở GTVT đã phối hợp UBND thành phố Sơn La và UBND xã Chiềng Đen kiểm tra hiện trường và thống nhất nội dung thực hiện tại Biên bản làm việc ngày 13/7/2017. Trong đó, đối với cầu bản Phiêng Tam, UBND Thành phố hỗ trợ UBND xã Chiềng Đen kinh phí mua rọ thép, đá hộc nhồi rọ và hướng dẫn kỹ thuật cho UBND xã Chiềng Đen huy động đóng góp của nhân dân để sửa chữa; đối với tuyến đường giao thông từ bản Nong Bay, xã Chiềng Đen ra quốc lộ 6 địa phận xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, UBND Thành phố phối hợp UBND huyện Thuận Châu bổ sung vào Kế hoạch phát triển đường GTNT theo Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND ngày 10/9/2015 của HĐND tỉnh (nay là Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018), UBND xã Chiềng Đen huy động nhân dân và các tổ chức xã hội cũng như doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu để xây dựng tuyến đường. Đề nghị UBND thành phố Sơn La khẩn trương chỉ đạo thực hiện theo các nội dung đã thống nhất.


+ Đối với đường giao thông trục chính từ quốc lộ 6 vào trung tâm tâm xã Chiềng Đen dài 9 km được đầu tư xây dựng từ năm 2004, hiện nay một số đoạn đường đã xuống cấp: UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường thực hiện duy tu bảo dưỡng và các biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn khai thác, đồng thời xem xét bố trí nguồn vốn của địa phương để sửa chữa và đầu tư xây dựng, trước mắt là đối với các vị trí cấp bách.


+ Đối với các tuyến đường từ đường tỉnh 106 vào bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen còn một số đoạn chưa hoàn thành, đặc biệt là đoạn dốc đá dài khoảng 500 m giáp với bản Dửn, xã Chiềng Xôm và đường từ bản Tam, xã Chiềng Đen thông ra quốc lộ 6, chiều dài khoảng 2,2 km: UBND Thành phố xem xét bổ sung vào Kế hoạch phát triển đường GTNT theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018, đồng thời chỉ đạo UBND các xã huy động nhân dân và các tổ chức xã hội cũng như doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu để đầu tư xây dựng.


Cử tri đề nghị: Xem xét hỗ trợ kinh phí để Trường Đại học Tây Bắc thực hiện giải phóng mặt bằng và làm tường rào bao quanh Trường (vì chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư).


UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét tham mưu giải quyết nội dung kiến nghị của Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 02/8/2018, Sở Tài chính có Công văn số 2741/STC-QLNS báo cáo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, trong đó đề xuất: Do mức đề xuất hỗ trợ của Nhà trường quá lớn (trên 100 tỷ đồng), mặt khác Trường Đại học Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đóng chân trên địa bàn tỉnh, ngân sách địa phương chỉ xem xét hỗ trợ trong khả năng cân đối ngân sách:


- Đối với kinh phí xây hàng rào bao quanh trường: Sử dụng từ nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất từ diện tích đất, sau khi Nhà trường chuyển giao cho UBND Thành phố, khoảng 05 tỷ đồng.


- Đối với kinh phí giải phóng mặt bằng: Đề nghị Nhà trường báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày