Diễn đàn cử tri

Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Đề nghị cấp kinh phí cho huyện Sốp Cộp để triển khai chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán; Cấp bổ sung kinh phí cho huyện Yên Châu để thanh toán cho công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ; Xem xét lại chế độ cho khuyến nông viên cơ sở; Đề nghị điều chỉnh nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ hàng năm


Cử tri  đề nghị: Cấp kinh phí cho huyện Sốp Cộp để triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.


UBND tỉnh trả lời: Theo quy định tại Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh, kinh phí hỗ trợ trồng cây phân tán, thực hiện theo kế hoạch và danh mục tiêu chuẩn, đơn giá hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo hồ sơ do UBND huyện Sốp Cộp lập mới tổng hợp số lượng cây trồng và mức hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, không gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Nghị quyết; do đó chưa đủ điều kiện thẩm định trình HĐND, UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết.


Trong dự toán chi ngân sách huyện Sốp Cộp năm 2018, UBND tỉnh giao bổ sung có mục tiêu số tiền 270 triệu đồng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND huyện Sốp Cộp tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, đồng thời thông báo để cử tri trên địa bàn biết và phối hợp triển khai thực hiện.


Cử tri đề nghị: Bổ sung 1,26 tỷ đồng cho huyện Yên Châu (kinh phí còn thiếu năm 2016 là 600 triệu đồng; năm 2017 là 606 triệu đồng) để thanh toán cho người làm công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, người dạy xóa mù chữ và hỗ trợ ban chỉ đạo cấp xã, cấp huyện thực hiện phổ cập theo Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh.


UBND tỉnh trả lời: Kinh phí thực hiện chính sách năm 2016: Theo số liệu quyết toán giữa Sở Tài chính và huyện Yên Châu, kinh phí ngân sách tỉnh giao năm 2017 đã đảm bảo đủ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh.


Kinh phí thực hiện chính sách năm 2017: Năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, định mức chi ngân sách đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, nội dung hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh đã được kết cấu trong định mức chi tính theo tiêu chí dân số; vì vậy khi phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2017, UBND huyện Yên Châu có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí để thực hiện Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND huyện Yên Châu rà soát, cân đối từ nguồn kinh phí đã giao trong dự toán 2017 để thực hiện, đồng thời thông báo cho cử tri biết và phối họp thực hiện.


Cử tri kiến nghị: Xem xét lại chế độ cho khuyến nông viên cơ sở theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh (do lương theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 thấp hơn mức cũ quy định tại Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh, chỉ được hưởng mức lương bằng 2 lần mức lương cơ sở mà không được hưởng theo bằng cấp như trước đây).


UBND tỉnh trả lời: Tại Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định:


“Khuyến nông viên xã thuộc công chức xã được hưởng lương theo quy định của pháp luật về công chức xã.  Khuyến nông viên xã không thuộc công chức xã được hưởng chế độ phụ cấp lương bậc 1 theo trình độ đào tạo, không thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.”


Tại Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh được sửa đổi thành: - Khuyến nông viên xã thuộc công chức xã được hưởng lương theo quy định của pháp luật về công chức xã.


- Khuyến nông viên xã không thuộc công chức xã được hưởng phụ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở (mức phụ cấp đã bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng và bảo hiểm y tế).”


Lý do sửa đổi: Khuyến nông viên xã là lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ về khuyến nông ở cấp xã, không phân biệt về trình độ đào tạo, đều thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV. Quy định về tuyển chọn lao động hợp đồng chỉ yêu cầu lao động có trình độ từ trung cấp nông lâm trở lên.


Do vậy, việc quy định khuyến nông viên xã là lao động hợp đồng (không thuộc công chức cấp xã) được hưởng phụ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở (mức phụ cấp đã bao gồm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng và bảo hiểm y tế) đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các lao động hợp đồng cùng thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức xây dựng và thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn cấp xã.


Cử tri đề nghị: Xem xét, điều chỉnh nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ hàng năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vì quy định như hiện nay là thấp (500.000 đồng/năm).


UBND tỉnh trả lời: Thực hiện Công văn số 2121/NCC-VP ngày 19/9/2017 của Cục Người có công về việc phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành báo cáo số 437/BC-SLĐTBXH ngày 07/11/2017 về việc phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong báo cáo đã có nội dung đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ từ 500.000 đồng/năm lên 800.000đồng/năm.


Huy Ngoan (TH)

Tìm kiếm theo ngày