Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu

Ngày 17 tháng 05 năm 2019

Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm trọng đại, thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc.

Năm nay, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La, kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay càng đặc biệt ý nghĩa, khi tỉnh ta cùng các tỉnh Tây Bắc vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La và Khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại thành phố Sơn La, thỏa ước nguyện thiêng liêng, tình cảm tri ân sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.


Trong ngày ý nghĩa trọng đại này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Cả cuộc đời Người cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đem lại tự do cho dân tộc; trước lúc ra đi, Người còn để lại cho dân tộc ta bản Di chúc - một văn kiện lịch sử đặc biệt, di sản vô cùng quý giá.


50 năm qua, thực hiện Di chúc của Bác, Ðảng ta đã nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Công cuộc đổi mới đất nước sau hơn 30 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.


Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước, ghi sâu và thực hiện lời Bác dặn khi Người về thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La cách đây 60 năm và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La luôn đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tình cảm thiêng liêng, lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất. Khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị dấy lên phong trào thi đua học và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng phải nhận thức sâu sắc hơn nữa, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chú trọng phát triển kinh tế bằng các giải pháp mạnh mẽ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích cao nhất để dâng lên Bác.

Tìm kiếm theo ngày