Đầu tư xây dựng 345 công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 22 tháng 11 năm 2018

Từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố tập trung rà soát, lựa chọn danh mục dự án, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu, xã nghèo thuộc huyện nghèo.


 

Thi công tuyến đường đến trung tâm xã Phiêng Cằm (Mai Sơn).

 

Đã huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng 345 công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, gồm: 106 công trình trường lớp học; 65 công trình giao thông; 31 công trình thủy lợi; 8 công trình trạm y tế; 2 công trình điện; 34 công trình nước sinh hoạt; 99 nhà văn hóa xã, bản. Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh, đã xây dựng, nâng cấp và bê tông hóa 1.131 tuyến giao thông nông thôn, chiều dài 256 km, tổng vốn đầu tư 276 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 166 tỷ đồng.


Tìm kiếm theo ngày