Đất Phù Hoa ngàn hoa dâng Bác

Trong câu chuyện về lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong huyện trên bước đường phát triển với đồng chí Lương Thị Như Hoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phù Yên, chúng tôi cảm nhận được những cách làm sáng tạo của Đảng bộ huyện trong hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Phù Yên gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, mà điểm nhấn là huyện được công nhận thoát ra khỏi diện nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Lãnh đạo huyện Phù Yên tặng quà hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM tại bản Văn Tân, xã Mường Cơi.

 

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Phù Yên, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là, Đảng bộ huyện luôn khắc ghi lời Bác dạy về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, việc học tập và làm theo Bác đã được Huyện ủy triển khai thực hiện một cách bài bản và sáng tạo. Hằng năm, Ban Thường vụ huyện ủy chọn một số vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết  là nội dung đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Đơn cử như năm 2017 chọn 7 nội dung đột phá; năm 2018 xác định 3 nội dung đột phá và tiếp tục thực hiện 3 nội dung này trong năm 2019. Các nội dung đột phá tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cơ quan, đơn vị, các địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở. Trong đó, thực hiện nghiêm Quyết định số 376-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy ban hành quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kêu gọi đầu tư, tập trung mọi nguồn lực xây dựng mô hình trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi và phát triển thủy sản; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt; vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự... Riêng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, trong 3 năm (2017-2019) đã xác định 123 nội dung đột phá, chủ yếu là lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế... Điều mừng là, qua thực hiện các nội dung đột phá, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và hoạt động hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đổi mới phong cách làm việc, lắng nghe và đối thoại với nhân dân; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc “nói đi đôi với làm”, tạo những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, giải quyết được một số vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm...

 

 

Cánh đồng Mường Tấc (Phù Yên).

 

Từ việc học và làm theo Bác, các tổ chức cơ sở đảng gần dân, sát dân hơn, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào thực tế cũng thuận lợi hơn. Đơn cử như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đã được Huyện ủy thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; các cơ quan, trường học giải thể, sáp nhập đi vào hoạt động nền nếp và bố trí sắp xếp công việc cho cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ được đào tạo. Riêng năm 2019, sau kiện toàn, đã giảm từ 81 chi, đảng bộ trực thuộc xuống còn 53; từ 86 trường học còn 67 trường; giảm 105 bản, khối phố và 1.231 người hoạt động không chuyên trách ở bản, khối phố

 

Trong Di chúc, Bác Hồ căn dặn: Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện Di nguyện của Người, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ huyện Phù Yên đã lãnh đạo nhân dân trong huyện khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề cấp bách về kinh tế, xã hội, từng bước chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Kết thúc năm Kỷ Hợi, vùng cây công nghiệp của huyện đã có 2.664 ha cây ăn quả các loại, sản lượng đạt 9.962 tấn quả các loại; 311 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 1.424 tấn/năm. Vùng trọng điểm lúa (Huy Thượng, Huy Hạ, Huy Tường, Huy Tân) năng suất lúa bình quân đạt 9-10 tấn/ha/2 vụ; khu vực vùng Mường (Mường Cơi, Mường Bang, Mường Do, Mường Thải, Mường Lang) năng suất lúa đạt 6-8 tấn/ha. Đặc biệt, 40 ha sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã Quang Huy đã tạo sản phẩm có chất lượng cao. Cùng với đó, 40 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực: Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ; HTX tín dụng... hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và được gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các HTX đã giúp các thành viên thay đổi phương thức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Đặc biệt, 110 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực đã bảo đảm việc làm thường xuyên cho 3.078  lao động địa phương. Riêng Nhà máy thủy điện, Xí nghiệp Giày da, Nhà máy Gạch tuynel, Nhà máy May Phù Yên, tạo việc làm ổn định cho 3.000 công nhân, lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 17,5% (năm 2019).

 

Nét nổi bật trong lãnh đạo nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Huyện ủy Phù Yên là đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; cán bộ, đảng viên luôn có ý thức, trách nhiệm thông qua những việc làm thiết thực, tạo phong trào lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn kết chặt chẽ với chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn huyện. Đặc biệt, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành Kế hoạch 158-KH/HU về tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện. Trong đó, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy phụ trách cụm xã, cùng với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể huyện trực tiếp về xã chỉ đạo các bản, các tổ chức đoàn thể và từng hộ gia đình chủ động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Với sự chỉ đạo quyết liệt và cách làm sáng tạo, riêng năm 2019, Phù Yên đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 5 xã; các xã còn lại đạt từ 5-14 tiêu chí.

 

Thực hiện Di chúc của Người về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tuổi trẻ trong toàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động: “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên làm theo lời Bác”... luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt vai trò xung kích, dám nghĩ, dám làm, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.

 

“...Em về vùng mường hoa trái đơm bông/Anh về vùng hồ cây xanh theo lối/Ta cùng đi xây những ước mơ và tình yêu, niềm tin tương lai...”- Lời bài hát “Phù Yên quê hương ta” của nhạc sỹ Mùi Hái đã phần nào nói lên cuộc sống của người dân Phù Yên hôm nay đang ngày càng khởi sắc. Những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội là những đóa hoa tươi thắm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Phù Yên báo công với Người khi xuân Canh Tý đang đến gần.

Tìm kiếm theo ngày