Đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 10 tháng 06 năm 2019

Ngày 10/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 514-KL/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố.Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 514-KL/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh.


Sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 514, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, nghiêm túc triển khai thực hiện tại các địa phương, lĩnh vực ngành, đơn vị địa bàn cơ sở; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung rà soát toàn diện các khu vực, các hộ dân, các công trình, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, tập thể và tài sản của nhân dân nơi xung yếu về bão lũ. Khi có thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng, sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. Kết quả, ngành Giao thông vận tải và các huyện, thành phố khắc phục thiệt hại, đảm bảo thông xe, an toàn trên toàn tuyến quốc lộ và tỉnh lộ với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng; Công ty Điện lực Sơn La khắc phục 47 công trình với kinh phí trên 23 tỷ đồng; về thủy lợi và nước sinh hoạt, đã sửa chữa, cải tạo 96 công trình thủy lợi với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng. Trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 10 dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai với quy mô gần 490 hộ...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Kết luận số 514 ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu Văn phòng tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến để bổ sung Kết luận số 514 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đưa công tác phòng, chống thiên tai vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; đưa các dự án quan trọng, cấp bách trong phòng, chống thiên tai vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày