Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 14/10, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

 

 

Hội nghị quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quy định số 1260-QĐ/TU ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quy định số 1257-QĐ/TU ngày 23/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy quy định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật tỉnh Sơn La; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 5/9/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; một số nội dung trong Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 8/4/2020 của Ban Tổ chức tỉnh ủy hướng dẫn quy trình thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ; một số nội dung trong Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

 

Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau Hội nghị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy tới cán bộ, đảng viên tại đơn vị; triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội của các tổ chức cơ sở đảng, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tìm kiếm theo ngày