Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 57 đối tượng Đảng

Ngày 26 tháng 11 năm 2021

Trong 5 ngày (từ 22 đến 26/11), Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 57 đối tượng Đảng là quần chúng ưu tú ở các cơ quan, đơn vị thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

                                 


Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

           

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị thông qua 5 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

           

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; trong đó, 5,3% học viên xếp loại xuất sắc; 94,7% học viên xếp loại khá, giỏi. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 11 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. 

Tìm kiếm theo ngày