Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Huấn luyện tự vệ năm 2019

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Ngày 12/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2019. Tham gia đợt huấn luyện tự vệ năm nay có trên 60 cán bộ, chiến sỹ tự vệ của 8 đơn vị thuộc các ban Đảng, Văn phòng tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Báo Sơn La.Khai mạc huấn luyện tự vệ các ban Đảng, Văn phòng tỉnh ủy,

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Báo Sơn La năm 2019.


Trong 7 ngày huấn luyện (từ ngày 12 đến 18/6), cán bộ, chiến sỹ tự vệ tham gia huấn luyện sẽ được học tập, nghiên cứu các nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài được trang bị; các kỹ thuật sử dụng vũ khí, chiến thuật chiến đấu; thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; thực hành bắn súng tiểu liên AK…    

Tìm kiếm theo ngày