Đảng trong cuộc sống: Dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở để sâu sát thực tiễn

Ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ngày 20/1/2020, Tỉnh ủy đã được ban hành Quy định số 1120-QĐ/TU về việc các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Đây là một trong những quy định sát với yêu cầu nhiệm vụ, vừa rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.


Theo Quy định 1120, việc dự sinh hoạt ở chi bộ khu dân cư của cán bộ lãnh đạo được phân công không thay thế nhiệm vụ sinh hoạt Đảng của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Định kỳ các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tối thiểu 2 lần/năm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tối thiểu 3 lần/năm.


Trách nhiệm của cán bộ được phân công dự sinh hoạt là dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng của tỉnh ủy để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, các đồng chí được phân công dự sinh hoạt có trách nhiệm tuyên truyền để đảng viên của chi bộ hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp tới chi bộ những thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và những nội dung liên quan đến địa phương, ngành, đoàn thể, lĩnh vực mà mình công tác, phụ trách; nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, thông tin kịp thời với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Chế độ thông tin, báo cáo cũng quy định rõ là kết thúc kỳ dự sinh hoạt nếu có những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì cán bộ được phân công dự sinh hoạt báo cáo, đề xuất hướng giải quyết bằng văn bản với Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy; đồng thời, gửi Thường trực huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy nơi có chi bộ khu dân cư tham gia dự sinh hoạt để nắm tình hình tại cơ sở thuộc đảng bộ mình và chủ động giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, cán bộ lãnh đạo được phân công dự sinh hoạt báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy nơi cán bộ được phân công dự sinh hoạt và tập thể lãnh đạo nơi cán bộ tham gia là thành viên. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả, tình hình dự sinh hoạt với khu dân cư trên địa bàn với Ban Thường vụ tỉnh ủy.


Phân công cán bộ về dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư không chỉ giúp đội ngũ cán bộ sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở mà còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho tỉnh ủy nắm chắc tình hình thực tiễn mà còn giúp cấp ủy cơ sở kịp thời xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày