Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Ngày 09 tháng 04 năm 2019

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị và tổ chức, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường từng bước củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ sở đảng và đảng viên, phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.Đảng viên Chi bộ Phòng Giá đất và giải phóng mặt bằng (Đảng bộ Sở TN&MT)

nghiên cứu tham mưu giải quyết khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án.


Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có 97 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ đã gặp một số khó khăn, đó là Đảng ủy không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng; lãnh đạo đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực có yếu tố phức tạp, nhạy cảm; nghiệp vụ công tác Đảng của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ chưa được đào tạo; các đồng chí đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đều kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc chuyên môn nhiều, lại thường xuyên đi công tác, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng, vì vậy đã ảnh hưởng đến kết quả công tác lãnh đạo của Đảng ủy… Xác định rõ những khó khăn trên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, trong đó có Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”... tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Nhờ vậy, trong năm 2018, Sở TN&MT đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, qua đó giảm 17 phòng, chi cục trực thuộc Sở; 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 3 phòng trực thuộc chi cục và 10 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.


Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở TN&MT luôn quan tâm công tác phát triển Đảng. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên Sở thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh”... BCH Đoàn Thanh niên Sở chỉ đạo ĐVTN phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ “đảm nhận khâu yếu, việc khó”, đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện nhiệm vụ đo đạc, quy hoạch sử dụng đất đai; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thanh tra và kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, góp phần cùng ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp khắc phục và xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Qua các hoạt động, các phong trào thi đua lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Từ năm 2018 đến nay, Đảng bộ đã xem xét và đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng; đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 4 đảng viên dự bị...


Với đặc thù, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, Đảng bộ Sở TN&MT đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể đối với từng chi bộ, đảng viên theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ viên chức; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát... Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Trong năm qua, Đảng bộ Sở không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật.


Tuy nhiên, Đảng bộ Sở TN&MT xác định rõ một số hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đó là: Việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên đôi khi hiệu quả chưa cao; nội dung, hình thức sinh hoạt của một số chi bộ trực thuộc chưa đổi mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực TN&MT thiếu thường xuyên; chất lượng tham mưu một số văn bản còn hạn chế và chậm tiến độ... Khắc phục những hạn chế trên, Đảng bộ Sở TN&MT đã đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiểm tra, giám sát trong Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; công tác phát triển Đảng..., phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.


Tìm kiếm theo ngày