Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ngày 14/1, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

 

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh hiện có 175 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người có công, đối tượng chính sách xã hội được cải thiện và từng bước được nâng lên; công tác giảm nghèo, chăm lo cho người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, trong năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức theo kế hoạch. Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, cho thôi giữ chức vụ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy trình, quy định và cơ cấu, số lượng, chất lượng. Công tác xây dựng phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong năm đã xét chuyển đảng chính thức cho 8 đảng viên dự bị;  cử 5 quần chúng tham gia lớp cảm tình Đảng, xét kết nạp 4 đảng viên mới,... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Kết quả đánh giá phân loại, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Năm 2020, Đảng bộ Sở tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới; cải tiến nội dung sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Phấn đấu 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% trở lên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

 

 

Lãnh đạo Đảng bộ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

 

 

Lãnh đạo Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

Nhân dịp này, Đảng bộ Sở tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 28 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày