Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến ngày 22/6, có 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo kế hoạch đề ra.

                                       


Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

             

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 92 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với trên 5.000 đảng viên. Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở cấp tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La tổ chức Đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại hội diện mở tại 5 tổ chức cơ sở đảng, gồm: Đảng bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sơn La; Đảng bộ Thanh tra tỉnh; Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng; Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh. Các đại hội trên thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Đây là những Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đại diện cho các loại hình tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành rút kinh nghiệm và bước vào thực hiện duyệt hồ sơ, chỉ đạo đại hội đại trà.

             

Về công tác nhân sự, chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên đảm bảo đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% đơn vị thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đối với những nơi có khó khăn về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Khối gặp gỡ cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, phân tích, hướng dẫn thực hiện theo quy trình quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào quy hoạch và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định nhân sự còn đủ điều kiện tái cử, nhân sự không đủ điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó xây dựng phương án nhân sự cấp ủy, chuẩn bị phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng theo quy định.

             

Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, cơ bản đúng định hướng nhân sự đã được Đảng ủy Khối phê duyệt.  Kết quả, 90/92 chi, đảng bộ đại hội 4 nội dung; 2 chi bộ, đảng bộ đại hội 3 nội dung. Tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, đã bầu 530 đồng chí tham gia cấp ủy viên, trong đó 175 đồng chí tham gia lần đầu; 175 cấp ủy viên là nữ; 75 đồng chí cấp ủy viên dưới 40 tuổi; 75 cấp ủy viên người dân tộc thiểu số (trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy có 48 đồng chí; bí thư chi, đảng bộ 87 đồng chí; phó bí thư chi, đảng bộ 88 đồng chí, ủy viên ủy ban kiểm tra 173 đồng chí, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 45 đồng chí, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 45 đồng chí; để khuyết 3 đồng chí bí thư, chi, đảng bộ, khuyết 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ; khuyết 9 đồng chí ủy viên BCH, sẽ kiện toàn sau đại hội).

             

Về báo cáo chính trị, các chi, đảng bộ đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

             

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chuẩn bị tốt các nội dung trong công tác tổ chức đại hội. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm chỉ đạo. Bố cục, nội dung các văn kiện trình đại hội cơ bản hợp lý, khoa học, có chất lượng. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

             

Kết quả đại hội của 92 tổ chức cơ sở Đảng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong thời gian tới.

             

 Nguyễn Minh Thiên (Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày