Đảng bộ huyện Thuận Châu xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

Những năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Châu luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên các lĩnh vực.

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Muổi Nọi (Thuận Châu) họp triển khai công tác xây dựng Đảng.

 

Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng; bám sát, vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, đề ra chương trình, kế hoạch củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết gắn với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện được triển khai nghiêm túc, kịp thời, sát với thực tiễn của Đảng bộ.

 

Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII và các hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã giảm 177 đầu mối cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, giảm 924 biên chế. Hiện, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 537 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 100% bản, tiểu khu có chi bộ.

 

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Trong 5 năm qua, huyện Thuận Châu đã mở 12 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 972 học viên, 6 lớp trung cấp lý luận với 416 học viên, 44 lớp đảng viên mới với trên 3.300 học viên; đã kết nạp mới 2.371 đảng viên, đạt 119% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Riêng năm 2020, đã kết nạp 360 đảng viên mới, chuyển chính thức và làm thẻ đảng cho 413; chuyển sinh hoạt Đảng cho 431 đồng chí; tặng huy hiệu Đảng cho 206 đảng viên. Trong năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng và 15 đảng viên; giám sát đối với 6 tổ chức Đảng và 8 đảng viên; cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã kiểm tra đối với 33 chi bộ, 47 đảng viên; giám sát đối với 25 chi bộ, 45 đảng viên.

 

Việc đánh giá, xếp loại đối với các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Năm 2020, có 9 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 37 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, và 2 tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Có 8.334/8.906 đảng viên được đánh giá xếp loại.

 

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, Ban Chấp hành hành Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án số 05 quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Huyện ủy Thuận Châu, cho biết: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, huyện Thuận Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Ðảng bộ huyện Thuận Châu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Thuận Châu trở thành huyện khá của tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày