Đại hội XIII của Đảng, tư duy mới, tầm nhìn mới, khơi dậy khát vọng phát triển

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trong không khí hân hoan, phấn khởi, triệu triệu trái tim của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh với niềm tin tất thắng, kỳ vọng lớn lao về một Đại hội đổi mới, với tư duy mới, tầm nhìn mang tính chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, dân tộc.

 

Nhìn lại 35 năm thực hiện đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Hơn một phần ba thế kỷ, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Điều đó được khẳng định với những định hướng chiến lược: lựa chọn đúng mô hình phát triển, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ; khai thác hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ; khả năng ứng phó những khó khăn, thách thức khó lường tác động đến quá trình phát triển. Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Nền kinh tế không chỉ tăng trưởng về quy mô mà chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Ðất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

 

Đảng ta luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

 

Với chủ đề Đại hội XIII là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhân dân kỳ vọng, Đảng tiếp tục kế thừa thành tựu vĩ đại của 35 năm đổi mới, khơi dậy khát vọng hùng cường trong mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, hiện thực hóa ước mơ hóa rồng của đất nước.

 

Trước vận hội mới, Đảng ta kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tìm kiếm theo ngày