Đại hội lần thứ XX Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Huy Hạ

Ngày 13 tháng 03 năm 2019

Ngày 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Huy Hạ (Phù Yên) đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024.Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên chúc mừng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Huy Hạ khóa XX.


Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Huy Hạ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. 


Đại hội đã bầu 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và 3 đồng chí vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XX.


Lò Thái (CTV)

Tìm kiếm theo ngày