Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Ngày 22/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực UBND tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 90 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ và đảng viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp 13 đảng viên. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức và đảng viên được tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Bám sát nội dung chương trình công tác trọng tâm của tỉnh để xây dựng chương trình công tác của Văn phòng, tăng cường truy kích công việc để tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành kịp thời và đạt kết quả cao nhất, phấn đấu 100% đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày