Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Trong 2 ngày (21 và 22/5), Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy có 61 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; làm tốt việc thông tin tổng hợp, chuẩn bị nội dung chương trình phục vụ các cuộc làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phối hợp tham mưu, giúp Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cụ thể hóa, vận dụng vào điều kiện thực tiễn của tỉnh, gắn quán triệt với xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tham mưu giúp cấp ủy trực tiếp giải quyết, chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi đôn đốc các địa phương, đơn vị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tốt nhiệm vụ công tác cơ yếu - công nghệ thông tin, tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo triển khai có hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến, đổi mới phong cách lãnh đạo, đưa sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc vào nền nếp và chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị số 03, số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công việc theo nhiệm vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Trung ương Đảng giao và chương trình công tác của cơ quan hàng năm về công tác văn phòng cấp ủy; 100% cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; bồi dưỡng và kết nạp 3 đảng viên trở lên, 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức…

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày