Công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Thời gian qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và tập thể, cơ quan, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính họp triển khai nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ chủ động tham mưu giúp cấp ủy rà soát, bổ sung chỉnh sửa quy chế làm việc và chương trình công tác KTGS toàn khóa của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc; xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS hằng năm; đưa hoạt động KTGS đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả, đẩy mạnh công tác phòng ngừa sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở còn coi trọng việc triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định hướng dẫn về công tác KTGS và kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên. Đồng thời, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chủ trì thực hiện tốt các cuộc KTGS. Định kỳ nghe UBKT Đảng ủy báo cáo và trực tiếp làm việc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng. Nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.


Công tác KTGS của Đảng ủy, Ủy ban KTGS Sở Tài chính luôn được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, khách quan, không xảy ra tình trạng khiếu nại, bức xúc. Nhờ đó, kịp thời phát hiện những sai sót, những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, uốn nắn; có hình thức xử lý kỷ luật đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Thông qua công tác KTGS còn có những đề xuất giúp cấp ủy kịp thời xem xét giải quyết, ngăn chặn những sai phạm. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở đã tiến hành kiểm tra giám sát 14 cuộc theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng với các chi bộ và đảng viên, tập trung vào các vấn đề như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; việc chấp hành Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giám sát việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; công tác lãnh đạo của phòng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện tổ chức sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ; giám sát thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Trong quá trình KTGS, không phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Qua KTGS, giúp cấp ủy nắm chắc tình hình mọi mặt ở cơ quan, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác được giao. Nổi bật là 8 tháng qua, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2,900 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 121,73% so với cùng kỳ; công tác chi ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, nghị quyết của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của tỉnh.


Có thể nói, qua KTGS ở Đảng bộ Sở Tài chính, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, những biểu hiện vi phạm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm theo ngày