Công tác kiểm tra cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ngày 02 tháng 07 năm 2018

Cải cách hành chính (CCHC) đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, mà còn là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân. Để nâng cao hơn nữa công tác CCHC, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện CCHC ở cơ sở.


 

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.


Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, chỉ ra những mặt còn hạn chế, kịp thời chấn chỉnh, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác CCHC những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về thực hiện CCHC. Theo kế hoạch, trong năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về việc thực hiện công tác CCHC sẽ kiểm tra trực tiếp 12 sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; trong đó tập trung kiểm tra vào 8 nội dung liên quan đến việc thực hiện CCHC ở cơ sở; việc chấp hành Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; việc thực hiện quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị; việc thực hiện công tác tiếp công dân, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ.


Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện CCHC tại 5/12 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND tỉnh về công tác CCHC; việc triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) của các ngành được thực hiện một cách hiệu quả, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết; hồ sơ hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hầu hết được giải quyết đúng hạn; nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng phần mềm trong quản lý, giải quyết công việc và giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân. Qua đó, cắt giảm được thời gian và tài chính cho cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiêu biểu như: Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát lại quy trình và kết quả tổ chức thực hiện thủ tục hành chính về hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữa trí tuệ... Nhờ vậy, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân ngày càng nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, đã cắt giảm thời gian thực hiện 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đo lường như: thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng; thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân... tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết công việc. Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở đã phân công lãnh đạo, công chức phụ trách CCHC; xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Sở đã thành lập ban biên tập thông tin trên trang thông tin điện tử; các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở được đăng tải đầy đủ, kịp thời; đến nay, 33/33 thủ tục hành chính được cung cấp đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt trên 90%.


Bên cạnh những mặt đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác CCHC cần khắc phục tại các đơn vị được kiểm tra, như: Bộ thủ tục hành chính chưa cập nhật, niêm yết kịp thời; chưa quan tâm đến việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân; nhiều quy tắc, quy chế do đơn vị ban hành còn sai sót về thể thức; vẫn xảy ra tình trạng cán bộ, công chức của một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, trang phục chưa phù hợp, chưa đeo thẻ khi thực thi công vụ; một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa tích cực thực hiện cơ chế tự chủ trong quản lý điều hành... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; đồng thời Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để đề xuất với tỉnh tháo gỡ những vướng mắc trong công tác CCHC; thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.


Việc tăng cường kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ và văn hóa công sở; từng bước đơn giản hóa các TTHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


Tìm kiếm theo ngày