Công tác dân vận thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Ngày 11 tháng 07 năm 2019

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban Dân vận huyện ủy Sông Mã chú trọng hướng nhiệm vụ trọng tâm vào công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của mọi tầng lớp nhân dân.Nông dân bản Cỏ, xã Chiềng Khương (Sông Mã) chăm sóc vườn nhãn.


Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận huyện ủy Sông Mã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự chung tay, góp sức của nhân dân, làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của xây dựng NTM và những nội dung, cách làm, cơ chế, chính sách của Ðảng, Nhà nước về xây dựng NTM. Đồng thời, cử những cán bộ dân vận có uy tín, trách nhiệm trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, lắng nghe, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời và phù hợp. Bên cạnh đó, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Sông Mã và các tổ chức đoàn thể, thực hiện tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các hội nghị, các cuộc họp tại bản, tổ dân phố, khu dân cư; thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào của địa phương và qua hệ thống truyền thanh tại xã, bản. Qua đó, đã tạo sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.


Ban Dân vận huyện ủy cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Qua phát động các cuộc vận động, phong trào, đã có 100% bản, tổ dân phố và hộ gia đình đăng ký thực hiện bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, tạo được sức lan tỏa rộng khắp, nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân được nâng cao, người dân tự nguyện đóng góp tiền của, công sức xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm (2014 - 2019), toàn huyện có 18/19 xã, thị trấn có nhà văn hóa; 68,7% khu dân cư có nhà văn hóa; 87.974 lượt gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 105 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, tôn vinh trong cộng đồng. Cũng trong 5 năm qua, Ban Dân vận huyện ủy Sông Mã đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai hoạt động có hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động, phong trào, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy và phát huy nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phối hợp với các tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp gần 62 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công, cùng các nguồn lực của Nhà nước xây dựng được 411 tuyến đường, với chiều dài gần 122 km. Đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt và giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (Chiềng Khương), 1 xã đạt 15 tiêu chí (Chiềng Sơ), có 3 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 12/19 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, 36 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn về công tác dạy và học...


Ngoài ra, Ban Dân vận còn tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ... vận động và tham gia hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, như: Đoàn Thanh niên vận động xây dựng được 9 phòng học lắp ghép, ở 2 điểm trường tại bản Huổi Tình (Bó Sinh), bản Nà Tấu (Đứa Mòn), với tổng trị giá 400 triệu đồng; 1 nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 56 triệu đồng. Cùng với Hội Cựu chiến binh huyện thực hiện Cuộc vận động “Chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên Cựu chiến binh nghèo”, đã xóa được 68 nhà dột nát; từ Quỹ ấm tình đồng đội, đã xóa được 14 nhà dột nát cho hội viên, với tổng giá trị 140 triệu đồng; Hội Phụ nữ vận động xây dựng được 19 nhà, tổng trị giá 250 triệu đồng; Hội Nông dân đã vận động xóa nhà dột nát cho 11 hộ hội viên, tổng trị giá 265 triệu đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo đời sống cho thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công được nhân dân tích cực ủng hộ. Trong 5 năm, đã vận động ủng hộ của các tập thể, cá nhân được gần 3,8 tỷ đồng, để sửa chữa nghĩa trang, xây dựng 4 nhà bia ghi tên liệt sỹ, hỗ trợ ốm đau; khen thưởng cho người có công...


Đồng chí Đèo Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Sông Mã, cho biết: Thông qua việc tuyên truyền, vận động, triển khai các nội dung cuộc vận động, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đã phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực trong việc xây dựng và làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trong thời gian tới, Ban Dân vận tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên huyện Sông Mã, tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát huy và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng về cơ sở với những mục tiêu cụ thể, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.


Với những hoạt động tuyên truyền, vận động thiết thực, hiệu quả, Ban Dân vận huyện ủy Sông Mã đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.


Tìm kiếm theo ngày