Công cụ hữu hiệu trong cải cách hành chính

Ngày 26 tháng 06 năm 2018

Tính đến tháng 3/2018, trên địa bàn tỉnh có 13/204 UBND xã, phường, thị trấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, giúp quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được hoạch định rõ về thời gian, trách nhiệm xử lý, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn và khả năng truy xuất các tài liệu, hồ sơ, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính ở cơ sở.


 

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015

vào giải quyết thủ tục hành chính ở xã Phiêng Luông (Mộc Châu).


Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 545/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2019. Theo Kế hoạch, hết năm 2018 tỷ lệ số xã, phường, thị trấn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9009:2015 tại mỗi huyện, thành phố đạt trên 70%, đến hết năm 2019 là 100% số xã, phường, thị trấn. Đây là một tiêu chí để chấm điểm cải cách hành chính.


Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được triển khai áp dụng tại 12 huyện, thành phố, bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính tại UBND xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.


Đồng chí Trương Mạnh Hiển, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết: Với vai trò là cơ quan tham mưu, Chi cục đã tổ chức đánh giá các hồ sơ của đơn vị tư vấn, đợt 1 năm 2018, tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu 5 đơn vị tư vấn tham gia triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống nhất cách thức triển khai trên cơ sở điều kiện thực tế của từng địa phương. Quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính, gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của đơn vị; các thủ tục hành chính bảo đảm tính thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.


Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Vân Hồ sẽ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 14 xã; huyện Mộc Châu 14 xã, thị trấn và huyện Yên Châu 10 xã, thị trấn. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan; sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa đơn vị tư vấn và đơn vị áp dụng. Đồng chí Bàn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Phiêng Luông (Mộc Châu), cho biết: Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 góp phần tăng cường giám sát việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân; hồ sơ công việc của các đơn vị được thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt; từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại xã.


Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị tư vấn và quá trình triển khai ở các xã, phường, thị trấn để đảm bảo kế hoạch được triển khai đúng tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính tại UBND xã, phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thiện, thống nhất chung các quy trình xử lý công việc tại UBND các xã, phường, thị trấn phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu tin học hóa, tạo điều kiện cho người đứng đầu UBND cấp xã, phường, thị trấn kiểm soát được quy trình giải quyết công việc tại địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác cái cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày